• -
  • -

สืบค้นข้อมูล


ลำดับ ชื่อเรื่อง ปี
1
การพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณในเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : สุทธิชัย อิงคยะกุล
2546
2
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : พันตำรวจตรี เทอดศักดิ์ วรรณพุฒ
2545
3
การศึกษาความคิดเห็นต่อระบบการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดชลบุรี โดย : เชาว์ วินิจฉัย
2546
4
ความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลกับความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาลของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดย : ภาสกร ศิระพัฒนานนท์
2545
5
ความสัมพันธ์ของแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : วาสนา ไทรงาม
2546
6
ปัญหาและความต้องการด้านการผลิตและการตลาดของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : พงศ์ธร เผ่าบรรจง
2545
7
การศึกษาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : ปรัชญา ภัทรกำจร
2546
8
ศึกษาการพัฒนาทรัพยามนุษย์ในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจของสถานประกอบการอุตสาหกรรมเขตภาคตะวันออก โดย : สุดเขตต์ วิเชียรศรี
2546
9
บทบาทการมีส่วนร่วมของผู้นำทางศาสนาในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : สวัสดิ์ รอบรู้
2546
10
ความต้องการพัฒนาศักยภาพในการประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร โดย : นันทนา คินิมาน
2546
11
สภาพและปัญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นที่นำร่องปฏิรูปการศึกษาชลบุรี โดย : วิไลลักษณ์ แก้วจินดา
2546
12
การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี โดย : รุทธ์ สุขสำราญ
2546
13
พฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการทำงานของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : สิริเกรียงไกร ธรรมโชติ
2546
14
แนวทางการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนนำร่องและเครือข่าย สังกัดกรุงเทพมหานคร โดย : วรรณา พูนแก้ว
2546
15
การพัฒนาระบบการบริหารวิชาการในเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : ภัสส์พสุ คำมิตร
2546
16
การมีส่วนร่วมในการบริหารของคณะกรรมการสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร โดย : บุญส่ง แก้วอินทร์
2546
17
รูปแบบวัฒนธรรมองค์การในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดชลบุรี โดย : ชาติชาย จันทรศรี
2546
18
การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : ชรินทร์ เพิ่มพูน
2546
19
การพัฒนาระบบการบริหารทั่วไปในเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : ประชัน สุทธิศักดิ์
2546
20
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา สังกัดจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : วัลลภ บุญกิตติเจริญ
2547
21
ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อปัญหาและแนวทางแก้ไขการป้องกันและปราบปรามน้ำมันเถื่อน ที่นำผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลวและสารละลายไฮโดรคาร์บอน(โซลเวนท์) ไปปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิง ของศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย : ร้อยตำรวจโทเธียรธวัช อรรจนะเวทางค์
2547
22
การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนการศึกษาพิเศษในภาคตะวันออก โดย : ทวีศักดิ์ ตั้งอารีอรุณ
2547
23
การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมกับการจัดหลักสูตรของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสมุทรปราการ โดย : สุรัตน์ รื่นเริง
2547
24
แนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดย : บุญวรรณ มณีเนตร
2547
25
การศึกษาการพัฒนาการบริหารการศึกษาเมืองพัทยา โดย : สุรินทร์ จิตต์คงไทย
2547
26
ความพึงพอใจของครูต่อวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดชลบุรี โดย : อาวุธ โอชาพงษ์
2547
27
ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบการขนาดกลาง จังหวัดชลบุรี โดย : พิเชษฐ อมรพิพัฒน์
2547
28
การศึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : คนึงใจ กฤษณา
2547
29
ความเชื่อถือและความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นของประชาชนเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดย : รุ่งนภา ช่างไม้
2547
30
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคลกับการใช้บริการในสถานพยาบาลประจำครอบครัวตามโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : บุญสืบ จันทร์เจริญ
2547
31
การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง โดย : สมัย ผลบุญ
2547
32
รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดย : คณิต ยวงสุวรรณ
2547
33
การพัฒนาตนเองของครูแกนนำสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร โดย : คมกริช สง่าสมสุวรรณ
2547
34
ความคาดหวังของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ต่อการบริหารโรงเรียนนิติบุคคล โดย : นที แก้วสีขาว
2547
35
การศึกษาวิธีการตัดสินใจการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดย : อนุชัย โหมดประดิษฐ์
2547
36
การนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดย : สถิตย์ สวนพรหม
2547
37
การศึกษาพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดชลบุรี โดย : สกาวรัตน์ สู่สุข
2547
38
ปัญหาการสร้างทีมงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นิตยา มังวอ
2547
39
การพัฒนาการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีโรงเรียนจุฑาทิพย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : ภัทรพล พาลพ่าย
2547
40
การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 โดย : วิไล จิระวัชชะนานนท์
2547
41
แบบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นวงทิพย์ กาฬศิริ
2547
42
แนวทางการนิเทศงานวิชาการในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสมุทรปราการ โดย : ธานินทร์ ทองดี
2547
43
ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : สาคร เนียมบุญเจือ
2547
44
แนวทางการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : บุญเตือน สมสีนวน
2547
45
การค้นหาความจำเป็นเพื่อการจัดทำโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร : กรณีศึกษาสำนักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 โดย : นพมาศ ช่วยนุกูล
2547
46
การศึกษาพฤติกรรมความเป็นผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ โดย : ศิริวรรณ สุวรรณการ
2547
47
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเอกชน จังหวัดชลบุรี โดย : ธัญญาพร อนันตกูล
2547
48
การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : มโน เขียนประสิทธิ์
2547
49
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : ดลใจ ตันเจริญ
2547
50
บทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : ลัญจกร สกูลคง
2548
51
บทบาทของตำรวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ที่มีต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 2 โดย : ร้อยตำรวจเอกศุภชัย พวงทอง
2547
52
การมีส่วนร่วมของชาวประมงพื้นบ้านในการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง : บริเวณปากแม่น้ำบางปะกง โดย : ภัทราวรรณ สนั่นไทย
2548
53
การศึกษาความพร้อมของกรรมการกองทุนในการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ศึกษากรณี อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : วินิจ บัวเจริญ
2548
54
คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : ศิริวรรณ บำรุงศิริ
2548
55
การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : อุบล เพียรพิทักษ์
2548
56
ปัญหาการปฏิบัติงานการศึกษาพื้นฐานของครูศูนย์การเรียนชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : จิราภรณ์ สุนทรพงษ์ภัทร
2548
57
การศึกษาสภาพจิตของผู้เข้ารับการอบรม ณ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : พนารัตน์ คำภานนท์
2548
58
สภาพการดำเนินงานเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 โดย : ประภา ตันติวุฒิ
2548
59
ความพึงพอใจของครูในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดย : ธนบูลย์ อำนวยวิทยากุล
2548
60
การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดย : พิกุล ยอดสวัสดิ์
2548
61
การศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์ในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดย : วนิดา วงศ์สระคู
2548
62
ศึกษาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดย : บรรจบ ศรีประภาพงศ์
2548
63
ศึกษาการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 โดย : น้ำทิพย์ เจริญสุข
2548
64
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของกลุ่มอาชีพ : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : ปนัดดา สุขเกษม
2548
65
การศึกษาพฤติกรรมในการอนุรักษ์แม่น้ำบางปะกงของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : สมยศ แก้วโมรา
2548
66
ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บัตรของผู้ใช้บริการบัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดชลบุรี โดย : ธวัชชัย ทิพย์ชุน
2548
67
การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอย : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี โดย : สมสมาน อาษารัฐ
2548
68
การศึกษาความรู้และเจตคติของเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ต่อการหักและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย : ศึกษากรณีสำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา โดย : โสภิต ถมมา
2548
69
การพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้เทคนิค TAI (Team Assisted Individualization) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องภาคตัดกรวย โดย : พินิดา รุ่งเดช
2548
70
การศึกษาความต้องการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นของผู้ต้องขังเรือนจำกลางชลบุรี โดย : จ่าสิบเอกกูณฑ์ จีนประชาชา
2548
71
ศึกษาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 12 โดย : พระมหาปรีชา ฉัตรแก้ว
2548
72
การศึกษาประสิทธิภาพของขยะจากงานหลอมอะลูมิเนียมที่นำมาใช้เพื่อการเกษตรกรรมเป็นปุ๋ยธาตุรองในการปลูกคะน้า โดย : ไพรัตน์ ฟางทสวัสดิ์
2548
73
การศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ของครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดย : นิพนธ์ น้อยจินดา
2548
74
การสร้างแบบฝึกพัฒนาการอ่านคำควบกล้ำสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดย : เพ็ญศรี สุขเทวี
2548
75
ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : วรพันธ์ เศรษฐแสง
2548
76
คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการครู กลุ่มโรงเรียนบ่อทอง 2 โดย : สุพัฒน์ จิรัสคามิน
2549
77
จริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดย : อ่อนศรี ทองไพจิตร
2548
78
การบริหารงานบุคคลในกลุ่มโรงเรียนคาทอลิก สังกัดมณฑลจันทบุรี โดย : บุศรินทร์ จันทมาลา
2548
79
แนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาต่อการบริหารการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : ทักษิณ แสนอิสระ
2548
80
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพตามแนวปฏิรูปการศึกษาในทัศนะของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดย : อภิรักษ์ ทองจรัส
2548
81
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดย : ปภาภรณ์ ศรีแพทย์
2549
82
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดย : มหรรณพ ยะอนันต์
2548
83
ศึกษาสภาพการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 โดย : โฆษิต เสตะจิต
2549
84
การใช้เวลาการปฏิบัติงานของบุคลาการภายในบริษัท ชลิต อินดัสเตรียล จำกัด โดย : ศิวเศขร์ ศรีทรง
2548
85
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : ว่าที่ร้อยตรี ธีรวัฒน์ ยุวรรณะ
2549
86
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูกับประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 โดย : สมหมาย นาควิเชียร
2548
87
การศึกษาปัจจัยทางสังคม ผลกระทบ และการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดย : ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์ อมาตยกุล
2549
88
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 โดย : ร้อยเอกยงยุทธ อยู่ดี
2549
89
ความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดย : 
2549
90
การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคน้ำดื่มบรรจุขวดของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : พัชรินทร์ อินต๊ะสงค์
2548
91
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 โดย : สมคิด กลับดี
2548
92
ความพึงพอใจของครูต่อพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 โดย : สงัด กระจ่าง
2549
93
การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 โดย : สนิท คงภักดี
2549
94
การศึกษาบุคลิกภาพและความฉลาดทางอารมณ์ของเยาวชนที่กระทำผิด โดย : นิกร น้อยรักษา
2548
95
การพัฒนาตัวชี้วัดผลงานหลักเชิงดุลยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานศูนย์ปฏิบัติการระบบชุมสายที่ 2 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดย : จำรูญ บริสุทธิ์
2548
96
ความสัมพันธ์ระหว่างระบบบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสมุทรปราการ โดย : จันทนา แห่งตระกูล
2549
97
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : จินตนา ส่องแสงจันทร์
2549
98
บทบาทในการส่งเสริมงานวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดย : โสรส กันแก้ว
2549
99
ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติและปัญหาจากการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารที่เป็นนิติบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดย : เสาวลักษณ์ ตุลารักษ์
2548
100
ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี โดย : ศักดิ์ศรี สนจิตร์
2549
101
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดย : เนาวรัตน์ ขจร
2549
102
สภาพและความต้องการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกลุ่มโรงเรียนบางบ่อ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดย : เกษม พูลทวี
2549
103
ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี โดย : อุบล โสภาภาค
2549
104
ความพึงพอใจของพนักงานครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดชลบุรีต่อการบริหารงานบุคคล โดย : กฤตธี จำเริญพานิช
2549
105
สภาพและปัญหาการบริหารงบประมาณตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 โดย : กันตทัช บุตรคำ
2549
106
การจัดกิจกรรมบริการทางวิชาชีพให้ชุมชนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : จักรพงษ์ ถาวรโชติ
2549
107
การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วม เพื่อการขอรับรองคุณภาพโรงพยาบาล : โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : มนัส สุนทรโชติ
2549
108
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดย : มานิตย์ สิทธิโสภาสกุล
2549
109
การสร้างทีมงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 โดย : ไมตรี งามวงษ์วาน
2549
110
การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 โดย : นฤมล พอดี
2549
111
การนำวงจรเดมมิ่งมาใช้ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 โดย : ประกอบ พอดี
2549
112
การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์ (e-Learning)กับการเรียนรู้แบบปกติ โดย : เตือนใจ ทองดี
2549
113
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการสอนแบบ 4 MAT กับการสอนแบบปกติ โดย : สิกขา ทรงศักดิ์เกษร
2549
114
พฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดย : วินัย ทิมย้ายงาม
2549
115
การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดย : จินดาวรรณ คะสีทอง
2549
116
บรรยากาศองค์การของกลุ่มโรงเรียนพานทอง 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 โดย : ไพรัตน์ ญาติเสมอ
2549
117
จริยธรรมของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็นของครูในสหวิทยาเขตไผ่อิรุณพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 โดย : พิชัย นาวีรัตนวิทยา
2549
118
ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขตไผ่อิรุณพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 โดย : มาโนช บุตรเชื้อไทย
2549
119
ปัญหาการบริหารการแนะแนวของผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอบางน้ำเปรี้ยว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดย : นิทัศน์ นักเสียง
2549
120
ปัญหาการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 โดย : สาธิต อุส่าห์ดี
2549
121
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : สมทรง สุขุมมะสวัสดิ์
2549
122
บุคลิกภาพที่มีต่อความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดชลบุรี โดย : ณัฏฐ์พล ไหว้พรหม
2549
123
ความพึงพอใจของครูเกี่ยวกับการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กในจังหวัดชลบุรี โดย : สัมฤทธิ์ ขจร
2549
124
การศึกษาประสิทธิภาพของขยะจากงานหลอมอะลูมิเนียมเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว โดย : ชัยชาญ บำรุงศิริ
2549
125
ปัญหาการรักษาระเบียบวินัยนักเรียนโรงเรียนบ้านมาบไผ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 โดย : รำเรียง อ่อนน่วม
2549
126
ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาเขตคุณภาพการศึกษาสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : กิ่งแก้ว เพ็ญสุริยะ
2549
127
ภาพลักษณ์และความพึงพอใจของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ต่อการให้บริการตามทัศนะของผู้เช่าในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : อลิศรา ตันสุวรรณรัตน์
2549
128
คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการครู เขตคุณภาพบางคล้า 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : ประสูตร ธูปหอม
2549
129
ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 โดย : เยาวดี จุฑาพรรณาชาติ
2549
130
การนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดย : สมศักดิ์ เศวตสุพร
2549
131
ศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 โดย : สมนึก สุระกุล
2549
132
ศึกษาการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการบริหารราชการจังหวัด แบบบูรณาการ : กรณีจังหวัด สระบุรี โดย : พรพรรณ ทองเนื้อนุ่ม
2549
133
การประเมินการนิเทศภายในโรงเรียนด้วยรูปแบบการประเมินแบบ CIPP ในสหวิทยาเขตวิทยาสถาพรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดย : มานิตย์ จินดามงคล
2549
134
ปัญหาทักษะในการปฏิบัติงานและความต้องการในการฝึกอบรมของพนักงาน บริษัท ไทยคิคูวา อินดัสทรีส์ จำกัด โดย : จิรวัฒน์ เต็มดวง
2549
135
ปัญหาการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของสถานศึกษาในสหวิทยาเขตบวรวิทย์บางปะกง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดย : ไพจิตร ใหม่ศาสตร์
2549
136
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองต่อการเข้ารับการบำบัดรักษาวัยรุ่นที่ติดยาเสพติดของศูนย์เกิดใหม่ อ.บางคล้า จ. ฉะเชิงเทรา โดย : ทิพย์วรรณ กาญจนมณี
2549
137
การมีส่วนร่วมในการผลิตขนมชั้นให้ถูกสุขลักษณะ : กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสตรีพัฒนา โดย : ประเสริฐ กลางมณี
2549
138
ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของชุมชนแบบมีส่วนร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดย : บวร มูลสระคู
2549
139
สภาพและความต้องการพัฒนาครูของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สหวิทยาเขตสุขุมชล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดย : กิตติพงษ์ คำแหง
2549
140
หลักสูตรฝึกอบรมวิชาบัญชีฟาร์มสำหรับเกษตรกรในหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : อารีวรรณ ตันติเศรษฐ
2549
141
การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการจัดทำแผนพัฒนาโครงการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ : กรณีศึกษา ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดย : ดวงภรณ์ โตอนันต์
2549
142
การบริหารสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 โดย : สำเริง วงษ์เจริญ
2549
143
การพัฒนาตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานกระบวนการภายในส่วนติดตั้งและโยกย้ายอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณบริษัท ที โอ ที จำกัด (มหาชน) โดย : ธวัชชัย นิรามิษ
2549
144
การรับรู้บรรยากาศองค์การของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมรถยนต์ศึกษากรณี บริษัท อาซาฮีสมบูรณ์ อลูมิเนียม จำกัด โดย : สุริโย ชัยโสภา
2549
145
การดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดชลบุรี โดย : วุฒิชัย วีระวัฒน์
2549
146
คุณลักษณะของผู้บริหารสตรีตามทัศนะของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชลบุรี โดย : อภิรมย์ เป็นสุข
2549
147
ปัญหาการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสหวิทยาเขตไผ่อิรุณพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 โดย : ทรงชัย วินิจสกุลไทย
2549
148
ความพึงพอใจในการทำงานของครูในกลุ่มโรงเรียนพานทอง 1 โดย : วิไลวรรณ บุญศรี
2549
149
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชน (SML)ในอำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : บุญชิน เสาวภาภรณ์
2549
150
ปัญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 โดย : สนิท แซมหิรัญ
2549
151
ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารโรงเรียนโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน จังหวัดสมุทรปราการ โดย : สนั่น แก้วนุช
2549
152
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดย : อัญชลี โอ่งเจริญ
2549
153
การวิจัยและสร้างยุทธศาสตร์การยืดอายุการเก็บรักษาและลดกลิ่นคาวไข่เค็ม โดย : ณัฐชนก เกียรติบุตร
2549
154
วิธีการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดย : นันทา ผลบุญ
2549
155
การสร้างแบบฝึกพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน ?บูรณะสินอนุสรณ์? อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : สุปราณี สิทธิพล
2549
156
ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดย : ชาญณรงค์ แสงสว่าง
2549
157
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องอินเทอร์เน็ตเบื้องต้นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการจัดการเรียนการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์กับการเรียนการสอนแบบปกติ โดย : กนกวรรณ เฟื่องวิจารณ์
2549
158
บรรยากาศองค์การของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชลบุรี โดย : กรองทิพย์ ทองธรรมชาติ
2549
159
การดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดย : วิทยา ศิริศักดิ์
2549
160
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : ปริญญา กระแสร์สุนทร
2549
161
การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 โดย : อัมพร บำรุงผล
2549
162
ปัญหาการพัฒนาบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 โดย : สมคิด อินพุ่ม
2549
163
การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการในสถานศึกษาที่บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 โดย : บุษบา แจ้งชื่น
2549
164
ศึกษาปัญหาและความต้องการของสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำต่อการใช้น้ำชลประทานในเขตกิ่งอำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : สมศุข ทัศนา
2549
165
บทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดย : พรปวีณ์ พูลเฉลิม
2549
166
การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่อการให้บริการการศึกษาของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ/กิ่งอำเภอ ในจังหวัดสมุทรปราการ โดย : เขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ
2549
167
ความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร โดย : จินดา ทรัพย์เมฆ
2549
168
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 โดย : พยอม ศรีสุข
2549
169
ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษากับการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดย : นิมิตร อิสระกุล
2549
170
การวิจัยและพัฒนาคุณภาพบริการรับชำระเงินของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) : กรณีศึกษาสำนักงานบริการลูกค้าชลบุรี โดย : รังรักษ์ งามศิริ
2550
171
การศึกษาการดำเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ำชลประทานในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง : ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (หาดยาง) โดย : สุรชัย ถาวรวงศ์
2549
172
ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนวัดหนองแช่แว่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 โดย : สุรพล อ้นถาวร
2550
173
ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ลุ่มน้ำบางปะกง-ปราจีนบุรี โดย : วัลยา โพนสุวรรณ์
2549
174
การพัฒนาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก โดย : แสวง บุญรักศิลป์
2550
175
ความต้องการของผู้ปกครองในด้านการบริหารงานของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดย : หัตถยา อิทธิคม
2549
176
ศึกษาการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : ลือชัย พิศิฏฐศักดิ์
2550
177
การจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการร้านค้าในชุมชนตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดย : สมศักดิ์ วงศ์ศิริวิมล
2550
178
การพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์และส่งเสริมผลผลิตจากตาลโตนด : กรณีศึกษา ชุมชนตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : ลักษณาพร โรจน์พิทักษ์กุล
2550
179
คุณลักษณะที่เป็นจริงและคุณลักษณะที่คาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษาสตรีตามความคิดเห็นของครูในสถานศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : กนกกรานต์ คชชะ
2550
180
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการสื่อสารของนักศึกษาวิชาการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดย : ปัญณิตา ชัยสนิท
2550
181
ยุทธศาสตร์การพัฒนาพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิต : กรณีศึกษา บริษัทควอลิติ้ คาร์ตอนส์ จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ โดย : กมลพัฒน์ ภูเงินขำ
2550
182
การสำรวจความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายจราจรทางบก โดย : เรืองยศ ติรวรรณรัตน์
2550
183
รูปแบบการบริหารที่มีผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 โดย : สุญาณี ฉิมอ่ำ
2550
184
การบริหารความขัดแย้งในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดย : วีรนุช สุทธพันธ์
2550
185
การศึกษาการพัฒนาคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : กมล สุนทรพงษ์ภัทร
2550
186
ปัญหาการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในเขตอำเภอบางคล้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดย : วิบูลย์ วัฒนศฤงฆาร
2550
187
การสร้างทีมงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 โดย : ประสงค์ เกสรสุคนธ์
2550
188
ปัญหาการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 12 โดย : สมัย สว่างวงษ์
2550
189
การศึกษากระบวนการขูดพิษแบบล้านนาไทย (กวาซา) ในระบบการแพทย์พื้นบ้าน กรณีศึกษา วัดลาดบางกระเบน ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : วันวิสา กุมภะ
2550
190
การพัฒนาความสามารถในการอ่านคำตามมาตราตัวตัวสะกดไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดหนองบัว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : อนงค์ ระเบียบ
2550
191
การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้นำ สำหรับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดนนทบุรี โดย : สุพจน์ แสงเงิน
2550
192
ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนในฝัน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : บุญเกิด ฟุ้งสวัสดิ์
2550
193
สภาพการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในโครงการ หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชลบุรี โดย : ประวิทย์ ศรีพินิจ
2550
194
ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคฟันผุในนักเรียนประถมศึกษา อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : อัญชลี มะเหศวร
2550
195
การมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว : กรณีศึกษา วัดหงษ์ทอง ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นารี เทพสุภรณ์กุล
2550
196
ศึกษาปัญหาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 โดย : ชูศักดิ์ จิตรีวรรณ์
2550
197
สภาพการบริหารโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมภายใต้โครงสร้างซีท (SEAT Framework) ของโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี โดย : วิวัฒน์ไชย ศรีวิพัฒน์
2550
198
การเรียนรู้กระบวนการผลิตจากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการปัญญา 3 โดย : มาลัย อองละออ
2550
199
สมรรถภาพในการเป็นผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดย : จวน แก้วพิทักษ์
2550
200
สภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการตามแนวปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดย : ดวง สุวรรณเกิดผล
2550
201
คุณลักษณะที่เป็นจริงและพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดย : สุดใจ ศิริสมบัติ
2550
202
การสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ในรายวิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย : ลัดดา พลหาญ
2550
203
การวิจัยและพัฒนาระบบการซ่อมบำรุงของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ : กรณีศึกษา บริษัท โกลด์ เพรส อินดัสตรี จำกัด โดย : วรเทพ สกุลเรืองศรี
2550
204
ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาสายวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน สำนักเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 โดย : นรินทร์ ภักดี
2550
205
ผลของการสอนโดยใช้แบบฝึกการเขียนสรุปความโดยใช้ผังมโนทัศน์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : เอมอร มีสุนทร
2550
206
การสร้างยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างสิ่งปลูกสร้างในชุมชน : กรณีศึกษาการสร้างสะพานข้ามคลอง ป.พิบูลสงคราม ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : พัฒนศักดิ์ คงสาคร
2550
207
ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดย : นิรันดร์ เรือนอินทร์
2550
208
การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมพนักงานใหม่ : กรณีศึกษา แผนกจัดส่งชิ้นส่วนการประกอบ บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โดย : อภิชาติ แก้วด้วง
2550
209
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ (ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์) ศรีราชา โดย : พิศมัย ปั้นน้อย
2550
210
คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดย : พรพิมล นิยมพันธุ์
2550
211
ปัญหาการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 โดย : อรรถพล ปิ่นมั่น
2550
212
ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี โดย : จำเรียง ไพบูลย์เบ็ญจะ
2550
213
สภาพและปัญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดย : ทวี เพชรพยอม
2551
214
การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 โดย : เตือนใจ โพธิ์ทอง
2551
215
การพัฒนาคุณภาพบริการ การเยี่ยมญาติของเรือนจำกลางฉะเชิงเทรา โดย : ประมวล นาคสมบูรณ์
2550
216
ภาวะผู้นำที่เป็นจริงและที่คาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : เฉลิม เกลี้ยงแก้ว
2550
217
การศึกษาความพึงพอใจของพนักงานครูต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : พนมไพร คำขจร
2551
218
รูปแบบการถ่ายทอดความรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางการตลาดของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน โดย : วิมลมาศ ปฐมวณิชกุล
2551
219
ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 โดย : อุทัยวรรณ ฝอยหิรัญ
2551
220
การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดทำหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนชาวไทยภูเขา โดย : ฌาณิกา เงินอ้น
2551
221
พฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลและเมืองพัทยาในจังหวัดชลบุรี โดย : เพ็ญศรี แนะแก้ว
2551
222
คู่มือแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดชลบุรี : ประเพณีท้องถิ่น โดย : สมหวัง จำนงค์ผล
2551
223
การดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดย : สุวรรณ วิลารักษ์
2551
224
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อทบทวน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย : จารุวรรณ จันทร์ทอง
2551
225
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด มาตราตัวสะกดไทย โดย : นิตยา เดวิเลาะ
2551
226
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดย : แสงเดือน อิศรานันทศิริ
2551
227
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนของโรงเรียนในสหวิทยาเขตรัชมังคลาภิเษก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดย : วิรัตน์ รัตนกำเนิด
2551
228
ปัญหาการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี โดย : กิ่งกาญจน์ ฟูเกษม
2551
229
คู่มือแหล่งเรียนรู้สถานที่สำคัญในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : วิเชียร ซัวตังไล้
2551
230
การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี โดย : จตุพร สาระภาพ
2551
231
การศึกษาความคิดเห็นของครูและนักเรียนที่มีต่อการปฏิบัติงานปกครองนักเรียนในโรงเรียนคริสต์ธรรมศึกษา กรุงเทพมหานคร โดย : กนกนภา จินดารัตน์
2551
232
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในการแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้ขั้นตอนของโพลยา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดย : ดวงพร ตั้งอุดมเจริญชัย
2551
233
การศึกษาแนวทางการเลี้ยงกุ้งกุลาดำที่ประสบความสำเร็จของเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : สมร คุณดิลกชนะกุล
2551
234
การใช้ผลพลอยได้จากงานหลอมอะลูมิเนียม เพื่อการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตข้าวโพดหวานสายพันธุ์ 2-9 F1 โดย : อารีรัตน์ ดำริมุ่งกิจ
2551
235
การพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน กรณีศึกษา บริษัท อ.โชคไพศาลกระเป๋าไทย จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ โดย : จิตรเสน เอื้อวงศ์ตระกูล
2551
236
การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดย : สุรีย์วรรณ จินดามงคล
2551
237
การพัฒนาชุดการสอนอ่านจับใจความวิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนคริสต์ธรรมศึกษา โดย : ธัญญาภรณ์ บำรุงแนว
2551
238
การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดย : ณัฐพงษ์ กิติทรัพย์กาญจนา
2551
239
แบบการเสริมสร้างพลังอำนาจอาจารย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดชลบุรี โดย : เพียงพร กันหารี
2551
240
การสร้างแบบฝึกเพื่อพัฒนาการอ่านสะกดคำตามมาตราตัวสะกดไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดบางนางเล็ก โดย : ปัทมา ทัพหิรัญ
2551
241
ปัญหาการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 โดย : นราภรณ์ สาลักษณ์
2551
242
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดย : รุ่งนภา วิจิตรวงศ์
2551
243
คุณลักษณะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 โดย : ประพิศ เกษรางกูล
2552
244
การใช้อำนาจของผู้บริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดย : ปาริฉัตตก์ พิศิฏฐศักดิ์
2551
245
ปัญหาการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 โดย : วิฑูรย์ หนูขาว
2552
246
ปัญหาการบริหารงานวินัยนักเรียนในโรงเรียนที่จัดการศึกษาช่วงชั้นที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดย : กัณฑพัฒน์ ทองเพชร
2552
247
การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 โดย : มงคล สุวรรณกล่อม
2552
248
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการนวดแผนไทยกรณีศึกษา : นิวแสงเทียนนวดแผนไทย ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดย : อภิชาติ แสงวิเชียร
2552
249
การนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในโรงเรียนประถมศึกษา สำนักงานเขตลาดกระบัง สังกัดกรุงเทพมหานคร โดย : พิพัฒน์ แก้วใส
2552
250
การศึกษาการพัฒนาไก่พื้นเมืองเป็นไก่ชนโดยใช้อาหารเสริมพืชสมุนไพร : กรณีศึกษาเกษตรกร หมู่ 11 บ้านห้วยสำโรงใต้ ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : ดวงส่องแสง แต้เฮง
2552
251
การจัดการความรู้สู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศระบบความร่วมมือของชุมชนกับโรงเรียน โดย : ไกรเดช ไกรสกุล
2552
252
รูปแบบการเรียนรู้การจัดการท่องเที่ยวชุมชน กรณีศึกษาลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง โดย : ประพีร์พร อักษรศรี
2553
253
การบริหารการประพฤติผิดวินัยของนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 โดย : สุเทพ แสวงธรรม
2553
254
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย : มณฑาทิพย์ ฤทธิมงคล
2553
255
การมีส่วนร่วมในการบริหารงานบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย : ชิดชนก รอดเงิน
2553
256
การใช้เอกสารจริงในการพัฒนาความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย : อารมณ์ สวัสดี
2553
257
การศึกษาความคิดเห็นด้านความพร้อมต่อการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : วิลาศ คำภาวงษ์
2553
258
ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 โดย : สุรเดช คำวันดี
2553
259
พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : ชมัยภรณ์ ตันฮะเส็ง
2553
260
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษาระหว่างการสอนแบบซิปปากับการสอนแบบโครงงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นภาวดี บุตรน้ำเพ็ชร
2553
261
สมรรถนะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 โดย : วีระกานท์ ศรีสมัย
2551
262
ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา โดย : วีระสิทธิ์ วงศ์ผดุงธรรม
2551
263
ปัญหาการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดย : อวยพร สุรินทร์ประทีป
2551
264
การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 โดย : ชลทิชา ลิ้มสกุลศิริรัตน์
2551
265
การพัฒนารูปแบบการอบรมครูสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยบูรณาการแนวคิดทฤษฎีภาษาศาสตร์ยุคหลังสมัยใหม่ โดย : นพมาศ หงษาชาติ
2553
266
ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : ผกามาศ จุดรัมย์
2552
267
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ กรณีศึกษานิติบุคคลอาคารชุด เอส.เอ็ม.ทาวเวอร์ คอนโดมิเนียม โดย : ณฐพนธ์ คงศิลา
2552
268
พฤติกรรมการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดย : ช่อฉัตร์ บุญเฉลิม
2552
269
ผลของการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 แผนกสองภาษา โรงเรียนคริสต์ธรรมศึกษา กรุงเทพมหานคร โดย : ปิยธิดา แอบเนียม
2552
270
ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลภาคตะวันออก โดย : สาธุวร วงษ์จินดา
2552
271
การศึกษาวิวัฒนาการของตลาดนัดและวิถีชีวิตของชาวตลาดนัดคลองถมแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดย : พอเจตร์ เรืองกลัด
2552
272
การศึกษาพฤติกรรมการสอนของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ช่วงชั้นที่ 1-2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดย : สมาภรณ์ ศิริปุณย์
2552
273
การศึกษาองค์ประกอบการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษา ตำบลโคกขี้หนอน อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โดย : วรรณา กังศิริกุล
2552
274
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการสอนของครูศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองชลบุรี โดย : อนันต์ ฐิตะปุระ
2552
275
การศึกษาความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดชัยภูมิ โดย : วีระยุทธ สิงหะหล้า
2552
276
การส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐานสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 โดย : พัลลภ เชวงชุติรัตน์
2552
277
ปัญหาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 โดย : สุเรนทร์ ภูทองวิจิตร
2552
278
การดำเนินงานสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 โดย : พงษ์ศักดิ์ เสคุคุมพัตถ์
2552
279
การศึกษาและพัฒนารูปแบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในจังหวัดอุตรดิตถ์ โดย : กิ่งดาว จินดาเทวิน
2552
280
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดย : ศิริวรรณ วรโพด
2551
281
การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 โดย : ทวิท ระโหฐาน
2552
282
การศึกษาปัญหาการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดย : วีรวัฒน์ พันธุ์คง
2552
283
บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการส่งเสริม การวิจัยในชั้นเรียนของครู กลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 โดย : วิชาสุทธิ์ ทิพย์วงศ์
2552
284
การบริหารงบประมาณของโรงเรียนที่เป็นนิติบุคคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดย : พัชราภรณ์ จุลมณฑล
2551
285
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต โดยใช้โปรแกรม GSP ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย : อมรรัตน์ แสงทอง
2553
286
การสร้างแบบฝึกเพื่อพัฒนาความสามารถการเขียนสะกดคำภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) โดย : มานิตยา ทรงธรรมสกุล
2553
287
ปัญหาการจัดข้อมูลสารสนเทศในการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 โดย : พิทักษ์ ประสิทธิเวชานนท์
2553
288
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารและประสิทธิผลในการบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 โดย : เฉลา ระโหฐาน
2553
289
ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดโรงเรียนเทศบาล จังหวัดระยอง โดย : ประภัสรา เทพศาสตรา
2553
290
รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลห้วยแร้ง จังหวัดตราด โดย : อรุณศรี อื้อศรีวงศ์
2551
291
การพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อใช้สอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry: 5Es) ด้วยประสบการณ์เรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพจริง (Real ? life experiences) โดย : เพ็ญศรี ท้วมละมูล
2553
292
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 โดย : ไชยา กรมแสง
2553
293
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับการบริหารจัดการ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก โดย : สรัญญา เกิดแก้ว
2553
294
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดย : วนิชชัย แสงหม่น
2552
295
คู่มือการจัดกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนวัดหน้าพระธาตุ โดย : วินัย อ่อนสร้อย
2551
296
ศึกษาการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามความต้องการของชุมชน : ศึกษากรณีเฉพาะเทศบาลตำบลเทพราช โดย : วิรัตน์ ทองวิจิตร์
2553
297
การสร้างชุดการสอนการเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์  โดย : ไพโรจน์ มักสัมพันธุ์
2553
298
การพัฒนาคุณภาพบริการงานจัดหาพัสดุของกองพัสดุ ฝ่ายอำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย โดย : ชาญศักดิ์ ศิริ
2553
299
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องระบบคอมพิวเตอร์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม  โดย : วาริน แซ่ตู
2553
300
บรรยากาศองค์การในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก โดย : วิจักขณ์ บุญมาเลิศ
2553
301
ยุทธศาสตร์การพัฒนางานศิลปหัตถกรรม การประดิษฐ์หน้ากากผีตาโขนของชุมชนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย โดย : จุลดิษฐ อุปฮาต
2553
302
ความคิดเห็นต่อความเสี่ยงในการบริหารงานของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดย : ประสพ กันจู
2553
303
ศึกษาการจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาล จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : ศิริรัตน์ เทียมเลิศ
2553
304
ปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานวิชาการของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 12 โดย : อัครเดช หมู่วิเศษ
2553
305
ปัจจัยการดำเนินการที่ส่งผลต่อคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดย : โกศล วรพุฒ
2553
306
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดย : อำนวย ผมทอง
2553
307
การใช้กิจกรรมบทบาทสมมติเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมกล้าแสดงออกของเด็กปฐมวัย โดย : แพง พิมพรภิรมย์
2553
308
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลในจังหวัดชลบุรี โดย : บุญเตือน กามินี
2554
309
ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร สถาบันการพลศึกษา สังกัด เขตภาคกลาง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย : ภาวิณี เรืองศรี
2554
310
พฤติกรรมผู้นำที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนระดับก่อนประถมศึกษาสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร โดย : จันทรา ศรีโกศะบาล
2554
311
ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดย : จารุณี สถิตย์
2554
312
การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศในโรงเรียนขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 โดย : ธนสร ดีศรี
2554
313
คู่มือการพัฒนาหลักสูตรและการสอนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา โดย : ทวีศิลป์ กล้าณรงค์
2554
314
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดย : ขวัญใจ เกตุอุดม
2554
315
การพัฒนาตัวชี้วัดขีดความสามารถหลักของบุคลากรในบริษัท กุลธรพรีเมียร์ จำกัด โดย : บรรพต โพธิ์เกตุ
2554
316
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 โดย : ปัญญา แจ่มกังวาล
2554
317
การพัฒนารูปแบบการจัดทำแผนพัฒนาแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดอ่างทอง โดย : วิวัฒน์ หามนตรี
2554
318
การวิจัยและพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย : สุวิชา วิริยมานุวงษ์
2554
319
ผลการสอนตามหลักอริยสัจสี่ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)  โดย : สุกัญญา โหมดศิริ
2554
320
ความสัมพันธ์ระหว่างแบบผู้นำกับบรรยากาศองค์การของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 โดย : องอาจ วรรณวิสิทธิ์
2554
321
ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดย : ทรงศักดิ์ พิทักษ์มงคล
2554
322
การศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดย : สุชาติ อ้อนประเสริฐ
2554
323
การพัฒนาและบริหารกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของนักเรียน โรงเรียนบ้านทับร้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 โดย : ชัยยุทธ เมืองแก้ว
2554
324
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้บทเรีนยโมดูล ของนักเรีนยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย : จินตนา พันธ์ธรรม
2554
325
ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะการนิเทศภายในตามความคิดเห็นของครูและผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดย : สาย นพเทาว์
2554
326
การสร้างแบบฝึกพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดย : อัญธิกา สุวรรณประสิทธิ์
2554
327
การพัฒนาบทเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยใช้เนื้อหาท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดย : กรองทอง บุญพร้อม
2554
328
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดย : อัฐพงศ์ จารุทรัพย์สดใส
2554
329
ศึกษาการรับรู้มาตรการและพฤติกรรมการประหยัดพลังานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : ฐนกร ศิลป์สาคร
2554
330
การจัดการความขัดแย้งของชุมชนในการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ในจังหวัดมหาสารคาม โดย : วิทยา เจริญศิริ
2554
331
การพัฒนาความสามารถทางภาษาของเด็กปฐมวัยโดยใช้รูปแบการสอนภาษาแบบธรรมชาติในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดบุรีรัมย์ โดย : วราลี โกศัย
2554
332
ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 โดย : สุดแสง หมื่นราม
2554
333
รูปแบบการจัดการความรู้เพื่อเสริมความเข้มแข็งของชุมชน : กรณีศึกษากลุ่มทองเหลืองสาน อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : สุชานาถ พัฒนวงศ์งาม
2554
334
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตอำเภอสนามชัยเขต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดย : ประเสริฐ สุนทรชัย
2554
335
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ดนตรีล้านนาในเขตวัฒนธรรมน่าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย : อำนาจ บุญอนนท์
2554
336
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเิิชิงเทรา เขต 2 โดย : วลัยพรรณ คชวรรณ
2554
337
แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย โดย : อุทัย นกเผือก
2554
338
พฤติกรรมการใช้ประโยชน์และความต้องการพัฒนาสมรรถนะด้านคอมพิวเตอร์ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : โชคธวีร์ อ้นถาวร
2554
339
ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษากับการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดย : ทรงสิทธิ์ เหลืองธิชัยวาณิช
2554
340
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการทำงานของครูในสถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 โดย : สมหมาย เผือกสีทอง
2554
341
การพัฒนาคุณภาพบริการของสถานีตำรวจภูธรบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นิกร ครองสระน้อย
2554
342
การพัฒนาชุดการเรียนรู้ภาษาจีนโดยใช้บริบทของท้องถิ่น สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : เสี่ยวซิน เชอ
2554
343
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาในอำเภอบางบ่อ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดย : นงค์ลักษ์ โตรุ่ง
2554
344
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย เรื่อง ประเพณีไทย ของนักเรียนไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการสอนแบบศูนย์การเรียนกับการสอบแบบปกติ โรงเรียนนานาชาติคริสเตียนกรุงเทพ โดย : ล้ำทัพ สุชาฎา
2554
345
การประเมินชุดฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานบริษัท เอ็กเชคดี้ ฟริคชั่น แมททีเรียล จำกัด โดย : อดิศร ดีปานธรรม
2554
346
การพัฒนาพฤติกรรมตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาของเด็กปฐมวัยโดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน อันนุสรณ์ โดย : ลัดดา ยะรังวงษ์
2554
347
ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดย : พรสุดา พรหมกูล
2554
348
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียน สังกัดเทศบาล จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : สรินญา ชัยนุรัตน์
2554
349
การสร้างการมีส่วนร่วมของสามเณรในการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ กรณีศึกษา : โรงเรียนพระปริัยัติธรรมวัดดสธรวราราม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : พระครูสังฆรักษ์สวงค์ นาถสีโล
2554
350
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขาไก่รสงาดำ : กรณีศึกษา บริษัทขาไก่ จำกัด โดย : พฤหัส เหมรังคะ
2554
351
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค : กรณีศึกษา ตุ๊กตาทหารเรือของกลุ่มแม่บ้านทหารเรือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดย : เพ็ชร ยอดจิตร์
2554
352
การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นของประชาชน ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปรากาาร โดย : ประทีป จัดหงษา
2554
353
ปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ในสถานศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : วรุณี ดวงจำปา
2554
354
แบบการบริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 โดย : นิภาวรรณ สุวรรณน้อย
2554
355
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารกับคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 โดย : มณฑล ถาวรยิ่ง
2554
356
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานกับความพึงพอใจโดยรวมของครูโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 : กรณีศึกษาโรงเรียนเกวลินวิทยา ตำบลบางเสาธง  โดย : ประยุทธ ผันประเสริฐ
2554
357
ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดคูมอญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดย : สายันต์ วิไลพัฒน์
2554
358
การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดย : นวพร คุ้มวงษ์
2554
359
การจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ระดับประถมศึกษาของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี โดย : เอื้อพร อ่อนน้อม
2554
360
ผลของการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทางและเล่าเรื่องที่มีต่อความสามารถ ในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : มณี แก้วมณี
2554
361
ผลของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติที่มีต่อความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดย : ณัฐทยา นวไตรลาภ
2555
362
การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอพาร์ทเม้นท์: กรณีศึกษาทุ่งทานตะวันอพาร์ทเม้นท์ ตำบลบ้านระกาศ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดย : ชาลี ฉิมแฉ่ง
2554
363
การพัฒนาคุณภาพโครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดและแบบฝึกโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านโคกพนมดี อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี  โดย : ลัดดา จันทร์ศรี
2555
364
ปัจจัยด้านมาตรฐานและคุณภาพของโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยที่สัมพันธ์กับรูปแแบการตัดสินใจเลือกโรงเรียนของผู้ปกครองในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดย : ภคมน ทรัพย์สิน
2555
365
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยใช้วิธีสอนแบบหลักโยนิโสมนสิการและวิธีสอนแบบปกติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 5 โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร  โดย : พระมหาสะอาด โชติวชิโร
2555
366
แนวทางการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  โดย : กรวัฒน์ ตันเจริญ
2555
367
บทบาทการจัดการบริหารมูลฝอยชุมชนของผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสมุทรปราการ โดย : จำลอง อิ่มสบาย
2555
368
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดย : คณิตตรา เจริญพร
2555
369
สภาพและปัญหาการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 โดย : ประสาน จินตนากูล
2555
370
การใช้หลักธรรมในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  โดย : อุไรวรรณ ศรีเมือง
2555
371
ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษากับการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดย : นุกูล ชื่นชม
2555
372
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดย : ศิริพร เสรีพาณิชย์การ
2555
373
การศึกษาสมรรถภาพการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 โดย : นิรมย์ ธรรมชาติ
2555
374
พฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : บุญปลูก ทองกล่อม
2555
375
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อบรรยากาศองค์การ ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดย : โชคชัย ชุมสาชัย
2555
376
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1  โดย : ภัทรา พึ่งไพฑูรย์
2555
377
สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดย : สมพงษ์ พรงาม
2555
378
พฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดย : อมรินทร์ ซำสุรีย์
2555
379
การพัฒนารูปแบบสมรรถนะด้านการติดต่อสื่อสารของผู้นำในองค์การ ของธุรกิจรับเหมาบริการขนาดกลางและขนาดย่อม โดย : ประนอม สุขสวัสดิ์
2556
380
ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดย : แดน ศรีชนะวัฒน์
2555
381
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับ การดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดย : วุฒิ อิสระกุล
2556
382
การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง สำหรับผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดย : เดชชัย สินเจริญ
2556
383
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับ วัฒนธรรมองค์การในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โดย : อรุณรัตน์ โสดาวงษ์
2555
384
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ สำหรับนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ โดย : ทองอินทร์ นันทรัตน์
2555
385
การศึกษาความรู้และเจตคติในการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมของพนักงานบริษัทผลิตเคมีภัณฑ์ โดย : พัชรา เขมวิรัตน์
2555
386
คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตพื้นที่เทพารักษ์  โดย : ชรีภรณ์ ชนะสงคราม
2555
387
การศึกษาปัญหาการดำเนินงานของผู้ประกอบการ โรงสีข้าวในภาคตะวันออกของประเทศไทย  โดย : เสกสรรค์ ชัยนุรัตน์
2555
388
การศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลที่มีปัญหาหลังการติดตั้งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : จักรตรี จันทร์เทียม
2555
389
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2 โดย : นภาภรณ์ แสงฤทธิ์
2555
390
คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการครูที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดย : อรุณรัตน์ บุ่งนาม
2555
391
สภาพปัจจุบัน ปัญหา และการพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนของ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : วันชาติ บุญเก่า
2555
392
การศึกษาระดับความต้องการการลาออกของพนักงาน ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตจังหวัดสมุทรปราการ โดย : พรรณิภา เนื้อนา
2555
393
การลดของเสียในการผลิตเบาะรถยนต์ด้วยการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ กรณีศึกษาโรงงานผลิตเบาะรถยนต์ โดย : อรรคพล ดวงสีเสน
2555
394
ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดย : สุจิตรา วรพุฒ
2555
395
ศึกษาความรู้ ทัศนคติที่มีต่อการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของชาวนาหมู่บ้านคลอง 14 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดย : ณัฐ์ธเนศ มหาศักย์ศิริ
2555
396
แบบฝึกเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม โดย : จินดา พันธ์แอ
2555
397
ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารกับการบริหารวิชาการ ของผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดย : ศิริพร ชาญสมิง
2555
398
การพัฒนารูปแบบการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย โดย : จิรศักดิ์ บุญนาค
2555
399
การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้า บริษัท ไทยโพลี่ ซีล แมททีเรียล อุตสาหกรรม จำกัด โดย : ปฐม อริยสุนทร
2556
400
รูปแบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาพฤฒพลัง : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลปากแพรก จังหวัดกาญจนบุรี  โดย : จำรูญ บริสุทธิ์
2556
401
รูปแบบการป้องกันอุบัติเหตุทางรถยนต์โดยการประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา : กรณีศึกษาผู้ขับรถยนต์ในเขตภาคกลาง และกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดย : นิวัฒน์ อมาตยกุล
2556
402
การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช เพื่อพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้รูปแบบการสอนแบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้  โดย : พนมพร ค่ำคูณ
2556
403
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการดำเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดย : กิตติพงษ์ ศิริเมือง
2557
404
การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการดำเนินการ ตามมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1 โดย : สมนึก จันทะไทย
2556
405
ผลสัมฤทธิ์การอ่านคำศัพท์ภาษาไทย โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเกม ร่วมกับแบบฝึกทักษะการอ่านคำศัพท์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดย : อัญชลี สวัสดิ์โสม
2557
406
การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตบูชนำเจาะชิ้นส่วนรถยนต์ โดยใช้หลักการควบคุมคุณภาพ กรณีศึกษา: บริษัท อาร์แอนด์ ดี พรีซิชั่น จำกัด โดย : บัณฑิต เลี่ยมสวรรค์
2556
407
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ) อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : อลัลดา รื่นเจริญ
2556
408
การใช้สื่อเอกสารจริง เพื่อพัฒนาความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดย : ดลพร พุยศิริ
2556
409
องค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1  โดย : ณัฐธพงษ์ชัย วัชรพงศ์ธร
2556
410
ผลของการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าต่ออาการชาเท้าของผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2 โดย : ทัศนีย์ ตรีรัตนกุล
2556
411
ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมการควบคุม ระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน  โดย : เอื้อมเดือน ชาญชัญศรี
2556
412
การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ของนักเรียนโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองพลทหารราบที่ 11 จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : พวงผกา เจริญรื่น
2556
413
การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดย : ฐิตา วิหครัตน์
2558
414
ผลของโปรแกรมสุขศึกษา ต่อพฤติกรรมการควบคุมน้ำหนัก และค่าดัชนีมวลกายในอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : กาญจนา ศักดิ์ชลาธร
2558
415
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดย : วงวาด อ้อคำ
2558
416
ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพองค์การของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดย : ชูเชิด พุทธเจริญ
2558
417
ประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี โดย : ศุภเศรษฐ์ ตรียะอรุณศิริ
2558
418
ผลของการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง โดย : ไพโรจน์ มะกล่ำดำ
2558
419
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดย : พัทธนันท์ เจียเจริญ
2558
420
ผลของการเข้าร่วมโปรแกรม 5 R ต่อความรู้และพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยครัวเรือนของประชาชนในตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : ปัญจะ หัตตะโสภา
2558
421
วัฒนธรรมองค์การส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน: กรณีศึกษา บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) โดย : ฐิติวัฒน์ ถนอมศิลป์
2558
422
ภาวะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดย : อิสรา วิรัชกุล
2558
423
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนและวัฒนธรรมองค์การลักษณะสร้างสรรค์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน เทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : สุระพงศ์ เสงี่ยมวงษ์
2556
424
การลดของเสียจากสิ่งปนเปื้อนในกระบวนการอบยางรถยนต์ กรณีศึกษาโรงงานผลิตยางรถยนต์แห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง โดย : เจษฎา เมธาธีรวุติ
2556
425
คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1 โดย : นฤชยา นนท์ยะโส
2556
426
ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับคุณภาพชีวิตในการทำงานของครูโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  โดย : อุทัย บุตรนนท์
2556
427
การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดไฮ-สโคป เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย โดย : เจริญตา จาดเจือจันทร์
2556
428
การสร้างแบบฝึกการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบโมเดลซิปปา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดย : ศศิวิมล ดาแก้ว
2556
429
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำแบบผู้ให้บริการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดย : อมรวดี สินเจริญ
2556
430
แนวทางการพัฒนาความรู้เจตคติและพฤติกรรมการรักษาด้วยวิธีการแพทย์แผนไทpในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี โดย : ญาดา เรียมริมมะดัน
2556
431
ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดย : ศิริเพ็ญ สกุลวลีธร
2556
432
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับการดำเนินงานปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  โดย : อาคม ยิ้มเจริญ
2556
433
ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อบรรยากาศองค์การในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดย : ปกรณ์ ปกิรณะ
2556
434
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษากับการดำเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดย : วีรณัฐ ทิมย้ายงาม
2556
435
ความสัมพันธ์ระหว่างการทำงานเป็นทีมกับความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดย : ศิริรัตน์ ไชยสมบัติ
2556
436
ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ทฤษฎีความสามารถตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคฟันผุในนักเรียนประถมศึกษา โดย : นภาภรณ์ คำพลงาม
2556
437
รูปแบบวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดย : เกตุสุรินทร์ ปกิรณะ
2556
438
ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการดำเนินงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครนายก โดย : ณภัทร ตันศรี
2557
439
ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก ในภาคตะวันออก  โดย : กรุณา ภู่มะลิ
2557
440
การใช้ชุดบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประกอบวิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวนวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โดย : กฤติยา ฤทธิสร
2557
441
การสร้างชุดกิจกรรมความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์สำหรับสามเณรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม โดย : สถาพร พานิชศิริ
2557
442
ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดย : ณัฐ มะลิซ้อน
2557
443
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดย : ณัฐธิดา มะลิซ้อน
2557
444
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิตามเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ จังหวัดสระแก้ว โดย : ณัฐกริช โกมลศรี
2557
445
รูปแบบการทำงานเป็นทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดย : ชัยวัฒน์ นนท์ยะโส
2557
446
การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวสรรคนิยม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โดย : นันทพร เย็นประสิทธิ์
2557
447
ขวัญกำลังใจที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา อำเภอสนามชัยเขต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดย : ฐิภารัตน์ สมสมัย
2557
448
การพัฒนาชุดฝึกทักษะการประดิษฐ์บายศรี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โดย : ศรีไพร นันทสูนย์
2556
449
การพัฒนาชุดฝึกกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามหลักอริยสัจสี่ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดแก้ปัญหา เรื่องน้ำและอากาศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดย : กมลวรรณ จันทร์รัตน์
2557
450
การบริหารงานบุคคลที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดย : จุฑารัตน์ แสงสุข
2557
451
รูปแบบการส่งเสริมสุขภาวะแบบองค์รวมของผู้สูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : บุญชิน เสาวภาภรณ์
2556
452
การพัฒนาความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดย : สินธ์ ศรีพลพา
2557
453
การเปิดรับและการใช้ประโยชน์จากสื่อมวลชนของครู โรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : อรยา พุ่มไสว
2557
454
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำแบบมิตรสัมพันธ์กับการสร้างแรงจูงใจ ในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดย : อัญชลี แก่นจันทร์
2557
455
ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้กับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1 โดย : ปัญญา วิริยะศึกษา
2557
456
พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดย : ผดุงศักดิ์ ตานี
2557
457
การประยุกต์ใช้เทคนิคลีน ในกระบวนการนำเข้า ส่งออก ของแผนกโลจิสติกส์ กรณีศึกษา: บริษัท ชองตาเซีย จำกัด โดย : สิริกุล กัวศรี
2557
458
คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผล การปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของคุรุสภา โดย : ศรีสุดา ปิ่นกุล
2557
459
คุณลักษณะความเป็นผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผล ต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดย : อรวรรณ เปรมบำรุง
2557
460
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับการเป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริม การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นางสาวศศิประภา องอาจ
2557
461
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงาน ของโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : ชญาพัฒน์ ดอกมะลิ
2557
462
การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพช่องปาก ในผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน  โดย : ธนวัฒน์ มังกรแก้ว
2557
463
การพัฒนาโปรแกรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในชุมชน โดย : บุญฤทธิ์ เฮ็งไล้
2557
464
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : ศรันยา สถิตย์
2557
465
ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2ตำบลบางเตยอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : เสนาะ นพโสภณ
2557
466
การใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูสังกัดเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : อุรุชา หอณรงค์ศิริ
2557
467
การดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาชมรมผู้สูงอายุ ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : อรุณี สุวรรณชาติ
2557
468
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : คำรณ มุทะสิน
2557
469
การพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่องชลบุรีบ้านเรากับประชาคมอาเซียน ด้วยการเรียนรู้แบบออนไลน์ (e-Learning) สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดย : ชัยวัฒน์ รังสิมันตุ์วงศ์
2557
470
คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการบริหารงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นัยนา ฝาพิมาย
2557
471
คุณภาพชีวิตในการทำงานของข้าราชการตำรวจภูธรในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : พลสันต์ ตันยะกุล
2557
472
การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและวิถีการผลิตของชาวนาไทย ในตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ระหว่าง พ.ศ. 2504 - 2556 โดย : สุวัฒน์ เรืองศิลป์
2557
473
การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  โดย : ภูษณะ ทองดารา
2557
474
แบบบรรยากาศองค์การในโรงเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดย : เมธาพร เชื้อหอม
2557
475
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โดย : สันธยา อาแพงพันธ์
2557
476
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดย : ภาควัชร จันทร์กุล
2557
477
ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบผสมผสานต่อภาวะสุขภาพสมรรถภาพทางกาย และความคาดหวังความสามารถตนเองของผู้สูงอายุ โดย : นริศรา อารีรักษ์
2557
478
การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของช่างแม่พิมพ์ ระดับช่างเทคนิค กรณีศึกษา: บริษัท บีม โมลดิ้ง แอนด์ พาร์ทส์ จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : บุญธรรม เอี่ยมรัตน์
2557
479
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่่อสารของผู้บริหารกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดย : สมคิด สมดี
2557
480
การรับรู้ด้านความปลอดภัย และพฤติกรรมการทํางานที่ปลอดภัยของพนักงานระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา: บริษัท ปิโตรเลียม และปิโตรเคมี แห่งหนึ่ง โดย : ธานน ธนนัตสินธร
2557
481
ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ตำบลบางขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นพพร บัวทอง
2557
482
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขของผู้สูงอายุ ตำบลบางคา อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : ปฐมพงศ์ วงศ์กลม
2557
483
วิธีการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดย : พเยีย มูหะหมัด
2557
484
ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โดย : พรรษา ไพรเลิศ
2557
485
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานเสียงตามสายของชุมชน สุเหร่าทรายกองดิน: กรณีศึกษา ชุมชนสุเหร่าทรายกองดิน (กามาลุ้ลอิสลาม) แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร โดย : ประสิทธ์ หวังมีอาจ
2557
486
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบางปลาร้า บ้านนิคมพัฒนา จังหวัดปราจีนบุรี โดย : พิชญา เปรื่องปราชญ์
2558
487
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา  โดย : ณัฎฐิกา อัครมหานที
2557
488
การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลของเทศบาลในจังหวัดสระแก้ว โดย : เอกลักษณ์ นามบุตร
2558
489
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการรักษาวัณโรคด้วยระบบยาระยะสั้น แบบมีพี่เลี้ยง (DOTS) จังหวัดสระแก้ว โดย : ภัทรา ผาแก้ว
2558
490
การพัฒนาแนวทางการป้องกันการสูบบุหรี่ในวัยรุ่นชายตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : เบญจวรรณ ชำนาญช่าง
2558
491
พฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : มุกดา นิ่มบัวทอง
2558
492
การพัฒนาแนวทางการลดใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : สุนทรี ปลั่งกมล
2558
493
ความสัมพันธ์ของความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โดย : สาคร อาจศรม
2558
494
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการทำงานกับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นิตยา จันคณา
2558
495
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูกับความผูกพันต่อองค์กรของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : จีรวรรณ ผลไพร
2559
496
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นงลักษณ์ พวงมาลัย
2559
497
รูปแบบการพัฒนาทักษะการโค้ชของผู้นำทางการพยาบาล โดย : สุมลา พรหมมา
2559
498
การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดย : ทิวา ประสุวรรณ
2558
499
ผลการใช้เทคนิคการละครที่มีต่อความสามารถในการฟัง–พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุเหร่าคลองใหม่ โดย : นุจรี เจ๊ะมิน
2559
500
ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคและแรงสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการป้องกันภาวะแทรกซ้อนทางไตของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โดย : เปรมทิพย์ คงพันธ์
2559
501
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ธรรมรักษ์ ออโตพาร์ท จำกัด โดย : มาลินี นกศิริ
2559
502
การพัฒนากลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจรับซื้อของเก่า  โดย : พูลทวี บุญศรีพิทักษ์
2558
503
การมีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียนที่ส่งผลต่อการดำเนินงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3  โดย : กนกพรรณ สังขพันธ์
2558
504
การประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงโดยการติดตั้งระบบอุ่นน้ำป้อนเข้าหม้อไอน้ำด้วยตัวเก็บรังสีอาทิตย์ โดย : นิสาลักษณ์ แพนลา
2559
505
คุณลักษณะผู้บริหารที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นุชรีย์ แสงศรี
2559
506
การประเมินผลการดำเนินงานโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : วิบาล ประสิทธิพันธ์
2559
507
ผลของการสอนแบบร่วมมือที่มีต่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนตาพระยา โดย : ทัศนีย์ ก่อแก้ว
2559
508
แบบการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อบรรยากาศองค์การของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 โดย : นพดล คลำทั่ง
2559
509
ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอำเภอปราสาทซ็อมโบร์ จังหวัดกำปงธม ประเทศกัมพูชา โดย : ชานลี่ ฮง
2559
510
ผลของการใช้กลวิธีช่วยจำที่มีต่อการเรียนรู้และความคงทนในการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : สายสมร นรสิงหเริงฤทธิ์
2559
511
พฤติกรรมการป้องกันโรค มือ เท้า ปาก ในเด็กก่อนวัยเรียน ของผู้ปกครองกรณีศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งพระ ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว  โดย : ดารา สัตยาชัย
2559
512
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ ธุรกิจนวดแผนไทย เขตเทศบาลเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : ปิยวลี วงศ์กลม
2559
513
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตอำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : อมรรัตน์ พรหมประเสริฐ
2559
514
ผลของโปรแกรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว โดย : สุรชัย เทียมพูล
2560
515
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องพันธะเคมี โดยใช้ชุดการเรียนรู้ที่สอดแทรกทฤษฎีคอนตรัควิสซึม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โดย : บุศริน โคนเคน
2560
516
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดย : ปรมาภรณ์ อ่อนนุ่ม
2560
517
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : อมรชัย ปิ่นเจริญ
2560
518
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารสู่ความเป็นของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ โดย : วราภรณ์ เกิดผลมาก
2558
519
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : กำพล เลิศเกียรติดำรงค์
2560
520
องค์การแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย โดย : กิตติคุณ ฐิตโสมกุล
2560
521
สมรรถนะการบริหารงานของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาามัธยมศึกษา เขต 6: กรณีศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : สราวุธ อนีฆาศรีนนท์
2559
522
ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของบุคลากรกับการจัดการเรียนรู้ สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โดย : สายฝน อัมรี
2560
523
รูปแบบที่เหมาะสมของการสร้างคุณค่าของธุรกิจสิ่งพิมพ์ตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดย : ชิษณุ ภู่อยู่
2559
524
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าบริการของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อย และน้ำตาลทราย ภาคตะวันออก โดย : กาญจนา สิงหนนท์
2560
525
การกำกับตนเองในการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกาย ของผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองชะโด  โดย : สุรีย์พร ปัญญาเลิศ
2560
526
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : เสาวลักษณ์ ดีมั่น
2560
527
รูปแบบการดูแลรักษาสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์พื้นบ้าน ในอำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : พิมพ์ชนก วรรณแจ่ม
2560
528
อนาคตภาพการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2559-2569) โดย : จงสถาพร ดาวเรือง
2560
529
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษากับคุณภาพงานวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6: กรณีศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : ธัญญาภรณ์ นิ่มนวล
2559
530
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอร์(jigsaw) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดย : ธัญนันท์ มิ่งขำ
2560
531
ผลสัมฤทธิ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการน้ำประปา การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : ชาลี เจริญสุข
2560
532
การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการบริหารเพื่อความเป็นเลิศขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : ฉัตรชัย กตัญญสูตร
2560
533
การดำเนินงานตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 โดย : จงกล ภู่เทียน
2560
534
การประเมินหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : ชญากาณฑ์ ขันธ์แก้ว
2560
535
การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและวิถีการผลิตของเกษตรกรในอำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ภายหลังการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1 โดย : วรเชษฐ์ รุ่งหลำ
2560
536
รูปแบบการมีส่วนร่วมเพื่อคืนคนดีสู่สังคมระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเรือนจำกลางฉะเชิงเทรา โดย : ยศพนต์ สุธรรม
2561
537
การพัฒนารูปแบบการบริหารธุรกิจ กลุ่มอาชีพกระเป๋าสานเส้นพลาสติกตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : พวงทอง วรรณีเวชศิลป์
2561
538
การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์โดยใช้เกมการศึกษาของเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 2 โรงเรียนบ้านบางแก้ว โดย : นุจิรา เหล็กกล้า
2561
539
รูปแบบการบริหารเครือข่ายยุติธรรมชุมชนแบบมีส่วนร่วม โดย : ธนยศ ยันตะนะ
2561
540
รูปแบบการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย โดย : ดาริน วรุณทรัพย์
2561
541
คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อขวัญในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดย : ชีวสาธน์ กิ่งแก้ว
2561
542
การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตชิ้นส่วนอาคารสำเร็จรูป โดยการประยุกต์ใช้หลักการของอีซีอาร์เอส กรณีศึกษา บริษัท พี.ซี.ทาคาชิมา (ประเทศไทย) จำกัด  โดย : รัตนพงษ์ พงษ์สุวรรณ
2561
543
การจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในเขตสุขภาพที่ 6  โดย : เสาวลักษณ์ ท้วมเจริญ
2561
544
การศึกษากลวิธีการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนจ่าทหารเรือ สังกัดกองทัพเรือ โดย : ทนงศักดิ์ กุตระแสง
2560
545
ปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 โดย : ฉัตรกมล ตันชุน
2560
546
สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการดำเนินการตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : ฉวีวรรณ ฉัตรวิไล
2560
547
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองไม้แก่น โดย : กฤษฎา พรหมสุวรรณ์
2560
548
ภาวะผู้นำทางวิชาการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดย : กิตติพร พรงาม
2560
549
ภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โดย : คมกฤช ประการะสังข์
2559
550
ผลการฝึกอบรมโดยใช้กระบวนการกลุ่มและเทคนิคเอไอซี (AIC) ในการส่งเสริมการจัดการชมรมผู้สูงอายุ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก  โดย : อภิญญา พันธุพล
2560
551
กลยุทธ์การประกอบการและความสามารถในการแข่งขันของบริษัท อาร์แอนด์ดี พรีซิชั่น จำกัด โดย : เพียรพา เลี่ยมสวรรค์
2560
552
ประสิทธิผลโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มผู้ที่มีภาวะเสี่ยงสูง ต่อการป่วยด้วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน โดย : ไชยยา จักรสิงห์โต
2560
553
การลดอัตราการสูญเสียจากกระบวนการบรรจุสารละลายโซลเว้นท์โดยการบำรุงรักษาเชิงป้องกันบนพื้นฐานทฤษฎีวิศวกรรมความน่าเชื่อถือ โดย : ชัยยะเนตร ถาพินนา
2560
554
การพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแบบมีส่วนร่วม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : สายันต์ ไหมพิมพ์
2560
555
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดย : สุจิตรา พันธศรี
2559
556
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนากระบวนการผลิตปลาแดดเดียวให้เป็นไปตามหลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร กรณีศึกษา: กลุ่มแม่บ้านแปรรูปปลาแดดเดียว ตำบลท่าไข่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดย : สุกัญญา บัวผัน
2559
557
การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้หลักคำสอนในอัลกุรอานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดย : ขนิษฐา สุขัปปภา
2560
558
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดย : อรอุษา มหาสุวรรณ
2559
559
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น กรณีศึกษา บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จำกัด โดย : สมภาร วรรณรถ
2560
560
รูปแบบการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี โดย : ธนภัทร ทวยจัด
2560
561
ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จำกัด โดย : ศรีสุนันท์ วัฒนา
2559
562
การบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 โดย : จีรนันท์ ทองอ่วม
2560
563
ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดย : ทิพวรรณ สำเภาแก้ว
2560
564
ปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : อารยา ศิริบรรจง
2560
565
ปัจจัยที่มีผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าที่มีต่อร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : จรรยาพร โพธิ์กลิ่น
2560
566
แนวทางการบริหารศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา สังกัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา โดยใช้เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง โดย : ดนย์ ทักศินาวรรณ
2560
567
ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก สังกัดสำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดย : วรรณี เด่นสมุทร
2560
568
พฤติกรรมและการมีส่วนร่วมต่อการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนสังกัดอาชีวศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : ปิยฤทธิ์ กุลบุตร
2560
569
ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานบุคลากร ของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดย : เนาวรัตน์ รอดเพียร
2560
570
การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดย : สุกานดา สุไลมาน
2560
571
คุณลักษณะผู้บริหารที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : วารุณี นิลงาม
2560
572
กระบวนการประกันคุณภาพของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อผลผลิตทางการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : กันยา ป้อมถาวร
2559
573
แบบภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนและแรงจูงใจในการทำงานของครูที่ส่งผลต่อสุขภาพองค์การของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดย : โชติกา แสงอรุณ
2560
574
แรงจูงใจที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารในสังกัดหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง โดย : ชวัลก์วิทย์ เณรพงษ์
2559
575
ผลของการสอนอ่านโดยใช้ผังกราฟิกที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ โดย : นันทิยา ประจันทร์เสน
2561
576
ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว โดย : จรูญศักดิ์ วงษ์ลี
2560
577
วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลในอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : นิธิทัศน์ แจ่มไพบูลย์
2560
578
ปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : วัชรพร พุทธสอน
2561
579
การพัฒนาความสามารถในการทดลองโดยการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดทดลองคลื่นนิ่งสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดย : เฉลิมพล เพชรรักษ์
2560
580
การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูที่ส่งผลต่อคุณลักษณะผู้เรียนในยุคการศึกษาไทย 4.0 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดย : ณัฐธรินีย์ รฏิชารุ่งโรจน์
2561
581
การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการพัฒนาสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดย : ประไพพร สืบเทพ
2561
582
ทักษะผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดย : ปัทมพร พงษ์เพชร
2561
583
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของครูในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : พิกุล ม่วงเขาแดง
2560
584
การใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2 โดย : ศิริลวีย์ อัครภาภิวัฒน์
2560
585
ประสิทธิผลการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี โดย : สาธิต พิรุณสาร
2561
586
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก  โดย : เสกสรร พันธ์สวัสดิ์
2561
587
ปัจจัยการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ส่งผลต่อลักษณะการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในอำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : กันยารัตน์ เปรมทอง
2561
588
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : สมเด็จ หริ่มเจริญ
2559
589
การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่องสภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ โดย : พัทธนันท์ เจียเจริญ
2560
590
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารกับแรงจูงใจในการทำงานของครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 จังหวัดสระแก้ว โดย : สุธิษา ทองนอก
2561
591
หลักธรรมที่มีผลต่อความขัดแย้งทางการเมืองของประชาชนในเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : พระมหาศุภกิจ สุดสังข์
2561
592
ปัจจัยที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : วิลาวัลย์ ศรีสว่าง
2561
593
การพัฒนาองค์ประกอบความผูกพันต่อองค์กรของพยาบาล ในโรงพยาบาลศูนย์ เขตสุขภาพที่ 6 กระทรวงสาธารณสุข โดย : จุฑารัตน์ เกิดเจริญ
2561
594
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันบุคคลใกล้ชิดได้รับควันบุหรี่มือสองของผู้สูบบุหรี่ อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี โดย : ชัยวัฒน์ ภูทอง
2561
595
รูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศของตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : โชคธวีร์ อ้นถาวร
2561
596
การพัฒนารูปแบบการฟื้นฟูเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดสมุทรปราการ โดย : ทศพล วิชัยดิษฐ
2561
597
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 โดย : วิเชียร เฮงอุดมทรัพย์
2561
598
การพัฒนารูปแบบการจัดการด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย : อดิศร ดีปานธรรม
2561
599
ทัศนคติของประชาชนที่มีผลต่อกระบวนการยุติธรรมชุมชนในเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย : บุญยัง โอทกานนท์
2560
600
การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราในจังหวัดหนองคาย โดย : ธนภณ ธนพรภูกมล
2561
601
การศึกษาความเป็นไปได้การนำเทคโนโลยีเครื่องจักร มาทดแทนเครื่องตัดระบบที่ใช้แรงงานคนในกระบวนการผลิต กรณีศึกษา: บริษัท เอ็มแอนด์บี เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด โดย : สรสิช ณ บางช้าง
2561
602
ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดย : โชคชัย พรหมมาก
2561
603
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดย : กฤษณา วิเชียรวารี
2561
604
การศึกษาพฤติกรรมการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดย : ปวีณา เมืองมูล
2561