ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

Online Thesisฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

เกี่ยวกับระบบ

ระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เป็นระบบนี้เป็นระบบที่ทำการพัฒนา

โดยใช้ฐานข้อมูลเดิมของระบบเก่าโดยทำการปรับปรุงรูปแบบเพื่อให้ทันสมัยและใช้งานสะดวกยิ่งขึ้น