Element
  Data
 
หัวข้อ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้วิจัย
พันตำรวจตรี เทอดศักดิ์ วรรณพุฒ
สถาบัน/หน่วยงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สาขา
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ที่ปรึกษา 
ดร.อำนวย ปาอ้าย
  ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก
  ดร.ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ
คำสำคัญ

ปัจจัยที่มีอิทธิพล , ขวัญและกำลังใจ , ข้าราชการชั้นประทวน

ปี
2545
จำนวนหน้า
108 หน้า
ISBN
9745595969
เลขเรียกหนังสือ (ดิวอี้)
Th 363.2 ท245ป
สถานที่จัดเก็บ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาระดับขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในสังกัดตำรวจจังหวัดฉะเชิงเทรา 2)เพื่อศึกษาปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน และ 3) เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่างเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 350 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบที การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า ขวัญและกำลังในการปฏิบัติของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนอยู่ในระดับปานกาลาง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน คือ ฐานะทางเศรษฐกิจ ความร่วมมือจากประชาชน ระดับการศึกษาและวัสดุอุปกรณ์ แนวทางการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ คือ ควรมีการเพิ่มเบี้ยเลี้ยงให้สูงขึ้นและผู้บังคับบัญชาควรมีความเป็นธรรมในการพิจารณ์เลื่อนขั้นเงินเดือนและเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชามากขึ้น

   
 
   
   
Fulltext
PDF Document
หน้าอนุมัติ
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
สารบัญภาพ
สารบัญตาราง
สารบัญ
กิตติกรรมประกาศ
บทที่ 1