Element
  Data
 
หัวข้อ
สภาพและปัญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ผู้วิจัย
ทวี เพชรพยอม
สถาบัน/หน่วยงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สาขา
การบริหารการศึกษา
ที่ปรึกษา 
รศ.บังอร อนุเมธางกูร
  ดร.สมหมาย สร้อยนาคพงษ์
  นายจำนงค์ มิ่งฉาย
คำสำคัญ

การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปี
2551
จำนวนหน้า
159 หน้า
ISBN
-
เลขเรียกหนังสือ (ดิวอี้)
Th 372.19 ท184ส
สถานที่จัดเก็บ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและเปรียบเทียบสภาพปัญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จำแนกตามขนาดของสถานศึกษาและตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างานวิชาการ หัวหน้างานวัดผลประเมินผล หัวหน้างานแนะแนว จำนวน 61 โรงเรียน รวม 224 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Anova) ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก 2. ปัญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับน้อย 3. เปรียบเทียบสภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติและเมื่อเปรียบเทียบตามตำแหน่ง พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4. เปรียบเทียบปัญหาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติและเมื่อเปรียบเทียบตามตำแหน่ง พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

   
 
   
   
Fulltext
PDF Document
ส่วนหน้า
เนื้อหา