Element
  Data
 
หัวข้อ
ผลของการสอนโดยใช้แบบฝึกการเขียนสรุปความโดยใช้ผังมโนทัศน์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้วิจัย
เอมอร มีสุนทร
สถาบัน/หน่วยงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สาขา
หลักสูตรและการสอน
ที่ปรึกษา 
ดร. ลัดดา จาบถนอม
  ดร. เทพนคร ทาคง
คำสำคัญ

การเขียนสรุปความ , แบบฝึก และผังมโนทัศน์

ปี
2550
จำนวนหน้า
114 หน้า
ISBN
-
เลขเรียกหนังสือ (ดิวอี้)
Th 495.94076 อ911ย
สถานที่จัดเก็บ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลของการสอนโดยใช้แบบฝึกการเขียนสรุปความโดยใช้ผังมโนทัศน์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดสามกอ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัด ฉะเชิงเทรา เป็นการวิจัยเชิงทดลอง กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 จำนวน 1 ห้อง เรียน นักเรียน 14 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบฝึกการเขียนสรุปความโดยใช้ผังมโนทัศน์ จำนวน 14 แบบฝึก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเขียนสรุปความ ใช้ทดสอบก่อนและหลังการสอน จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียนสรุปความ โดยใช้สถิติ Wilcoxon Signed Ranks Test ผลการวิจัยพบว่า ผลของการสอนโดยใช้แบบฝึกการเขียนสรุปความโดยใช้ผังมโนทัศน์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ 88.47/87.03 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ และการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียนสรุปความ หลังการสอนโดยใช้แบบฝึก การเขียนสรุปความสูงกว่าก่อนการสอนโดยใช้แบบฝึกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

   
 
   
   
Fulltext
PDF Document
หน้าปก-ภาคผนวก