Element
  Data
 
หัวข้อ
การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้นำ สำหรับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดนนทบุรี
ผู้วิจัย
สุพจน์ แสงเงิน
สถาบัน/หน่วยงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สาขา
การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ที่ปรึกษา 
ศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์
  รศ.ดร.ประกอบ คุณารักษ์
  รศ.ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์
คำสำคัญ

หลักสูตรการฝึกอบรม ความเป็นผู้นำ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล

ปี
2550
จำนวนหน้า
331 หน้า
ISBN
-
เลขเรียกหนังสือ (ดิวอี้)
Th 303.34 ส826ก
สถานที่จัดเก็บ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้นำสำหรับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดนนทบุรี โดยมีการดำเนินการวิจัยและพัฒนาเป็น 4 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานหลักสูตรฝึกอบรมและบริบทภาวะความเป็นผู้นำของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนนทบุรี ซึ่งประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนตำบล 37 แห่งและสมาชิกจำนวน 553 คน ขั้นตอนที่ 2 การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมโดยผ่านกระบวนการใน 4 ขั้นคือ การกำหนดกรอบเนื้อหา การให้ค่าความสำคัญ การพิจารณาคัดเลือกเนื้อหา และการสร้างหลักสูตร โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพในการสร้างหลักสูตรอบรมที่เน้นคุณลักษณะความเป็นผู้นำใน 4 ด้านคือ การทำงานร่วมกันเป็นทีม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสามารถในการตัดสินใจและทักษะการติดต่อสื่อสาร ขั้นตอนที่ 3 การนำหลักสูตรไปปฏิบัติจริงโดยการนำไปทดลองใช้กับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 30 คน โดยให้มีการทดสอบความรู้ทั้งก่อนและหลังการอบรม ซึ่งผลการทดสอบก่อนและหลังการอบรมมีผลสัมฤทธิ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินติดตามผลหลักสูตร เป็นการติดตามหลังจากผ่านการฝึกอบรมเป็นระยะเวลา 1 เดือนโดยใช้แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ผ่านการฝึกอบรมมีคุณลักษณะความเป็นผู้นำด้านการทำงานร่วมกันเป็นทีม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสามารถในการตัดสินใจและทักษะการติดต่อสื่อสารเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากเดิมทุกด้าน

   
 
   
   
Fulltext
PDF Document
หน้าปก
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ก
บรรณานุกรม
บทที่ 5
บทที่ 4
บทที่ 3
บทที่ 2
บทที่ 1
สารบัญ
กิตติกรรมประกาศ
บทคัดย่อ
หน้าอนุมัติ
ภาคผนวก จ