Element
  Data
 
หัวข้อ
การสร้างทีมงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
ผู้วิจัย
ประสงค์ เกสรสุคนธ์
สถาบัน/หน่วยงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สาขา
การบริหารการศึกษา
ที่ปรึกษา 
ดร.สุรัตน์ ไชยชมภู
  ดร.ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ
  ดร.สมหมาย สร้อยนาคพงษ์
คำสำคัญ

การสร้างทีมงาน, ผู้บริหารสถานศึกษา

ปี
2550
จำนวนหน้า
117 หน้า
ISBN
-
เลขเรียกหนังสือ (ดิวอี้)
Th 371.207 ป387ก
สถานที่จัดเก็บ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการสร้างทีมงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 จำแนกตามตำแหน่ง และประสบการณ์การทำงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้บริหารสถานศึกษา 103 คน และครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 จำนวน 322 คน เครื่องมือที่ใช้ เป็นแบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. การสร้างทีมงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน 2. เปรียบเทียบการสร้างทีมงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 จำแนกตามตำแหน่ง พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน พบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

   
 
   
   
Fulltext
PDF Document
หน้าปก
บรรณานุกรม
บทที่ 5
บทที่ 4
บทที่ 3
บทที่ 2
บทที่ 1
สารบัญ
กิตติกรรมประกาศ
บทคัดย่อ
หน้าอนุมัติ
ภาคผนวก