Element
  Data
 
หัวข้อ
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการสื่อสารของนักศึกษาวิชาการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ในงานส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้วิจัย
ปัญณิตา ชัยสนิท
สถาบัน/หน่วยงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สาขา
การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ที่ปรึกษา 
รศ.ดร. ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์
  รศ. ดร. วิชัย แหวนเพชร
  รศ.ดร. ฉัตรนภา พรหมมา
คำสำคัญ

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

ปี
2550
จำนวนหน้า
286 หน้า
ISBN
-
เลขเรียกหนังสือ (ดิวอี้)
Th 302.2242 ป524ก
สถานที่จัดเก็บ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในงานส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ก่อให้เกิดประสิทธิผลในการพัฒนาความสามารถด้านการสื่อสารของนักศึกษารายวิชาการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ และเพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่เกิดกับนักศึกษาและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ระยะที่ 2 การนำรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์จริงเพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ประกอบด้วย นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ในเทอมที่ 2 จำนวน 24 คน แกนนำกลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชนในอำเภอลับแล จำนวน 24 คน และแกนนำชุมชนจากภาครัฐบาลและเอกชน จำนวน 12 คน ใช้ระยะเวลาการศึกษาทดลอง 4 เดือน ผลการศึกษาวิจัย พบว่า นักศึกษามีพัฒนาการทางด้านการสื่อสารทั้งด้านความรู้และทักษะ มีความมั่นใจ กล้าพูดและกล้าแสดงออก สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งการประสานงานกับองค์กรฝ่ายสนับสนุน การอบรมทักษะการพูดและการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับพึงพอใจ กลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชนได้รับรู้ข่าวสารและช่องทางการติดต่อขอความช่วยเหลือจากองค์กรทั้งภาครัฐบาลและเอกชน เรียนรู้วิธีการพูดเพื่อการสื่อสารและได้พัฒนาเครือข่ายข้อมูลข่าวสารกลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชน กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ได้พัฒนาขึ้น

   
 
   
   
Fulltext
PDF Document
หน้าปก
บรรณานุกรม
บทที่ 5
บทที่ 4
บทที่ 3
บทที่ 2
บทที่ 1
สารบัญ
กิตติกรรมประกาศ
บทคัดย่อ
หน้าอนุมัติ
ภาคผนวก