Element
  Data
 
หัวข้อ
การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่อการให้บริการการศึกษาของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ/กิ่งอำเภอ ในจังหวัดสมุทรปราการ
ผู้วิจัย
เขษมศักดิ์ แก้วประเสริฐ
สถาบัน/หน่วยงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สาขา
การบริหารการศึกษา
ที่ปรึกษา 
ดร.สมหมาย สร้อยนาคพงษ์
  นายกุลธร เลิศสุริยะกุล
  ผศ.ประทีป อนุเมธางกูร
คำสำคัญ

การให้บริการการศึกษานอกโรงเรียน , ความพึงพอใจ

ปี
2549
จำนวนหน้า
118 หน้า
ISBN
-
เลขเรียกหนังสือ (ดิวอี้)
Th 373.238 ข675ก
สถานที่จัดเก็บ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต่อการให้บริการการศึกษา ของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ/กิ่งอำเภอ 6 แห่ง ในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีองค์ประกอบ 5 ด้าน คือ ด้านการรับสมัคร ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการวัดผลประเมินผล ด้านการจัดทำทะเบียนและออกหลักฐาน ด้านบุคลากรครูและเจ้าหน้าที่ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 361 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance) การประมวลผลใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ผลของการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความพึงพอใจต่อการให้บริการการศึกษาของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ/กิ่งอำเภอ ในจังหวัดสมุทรปราการ อยู่ในระดับมาก 2. เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่อการให้บริการการศึกษา ของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ/กิ่งอำเภอ ในจังหวัดสมุทรปราการ จำแนกตามเพศ พบว่า มีความพึงพอใจ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 จำแนกตามอายุ พบว่า มีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 และจำแนกตามรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

   
 
   
   
Fulltext
PDF Document
หน้าปก
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
กิตติกรรมประกาศ
บทคัดย่อ
หน้าอนุมัติ
ภาคผนวก