Element
  Data
 
หัวข้อ
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชน (SML)ในอำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้วิจัย
บุญชิน เสาวภาภรณ์
สถาบัน/หน่วยงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สาขา
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ที่ปรึกษา 
ดร.ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ
  ผศ.สมศักดิ์ ยิ้มแฉ่ง
  ดร.อุทัย ศิริภักดิ์
คำสำคัญ

ปัจจัยต่อการมีส่วนร่วม , โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน , โครงการ SML

ปี
2549
จำนวนหน้า
151 หน้า
ISBN
-
เลขเรียกหนังสือ (ดิวอี้)
Th 307.14 บ433ก
สถานที่จัดเก็บ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมต่อโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน (SML) ในอำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือครัวเรือนที่ตั้งอยู่ในอำเภอแปลงยาวจำนวน 377 ครัวเรือน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยบังเอิญ ตามจำนวนสัดส่วนในตำบลแปลงยาว เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ค่าความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างที่มี อายุ การศึกษา อาชีพ หนี้สิน และการดำรงตำแหน่งต่างๆ ต่อการมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชน (SML) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 2) การดำเนินงาน การจัดตั้ง และการคัดเลือกคณะทำงาน คณะทำงานโครงการ (SML)ขั้นตอนการเสนอปัญหา และความต้องการ พบว่า เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมจากคนในชุมชน ประชาชนเป็นผู้เสนอปัญหาหรือความต้องการให้กับคณะทำงานในหมู่บ้าน การบริหารงานกลุ่มของคณะกรรมการ พบว่ามีความโปร่งใส ข้อมูล หลักฐานสามารถตรวจสอบได้ 3) ปัญหาในการดำเนินโครงการ พบว่าประชาชนต้องการให้คณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) มีความรู้ความเข้าใจในโครงการ การให้ข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานแก่ประชาชน ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ การนำงบประมาณไปใช้แก้ปัญหามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การเล่นพรรคพวกให้น้อยลง จะทำให้โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชน (SML) เกิดประสิทธิภาพ และประโยชน์สูงสุดต่อไป ในภาคประชาชน ด้านการมีส่วนร่วม ชาวบ้านในบางหมู่บ้าน ซึ่งมีจำนวนน้อยมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น และเข้ามามีส่วนร่วมต่อโครงการน้อย เนื่องจากเห็นว่าเป็นผลประโยชน์ทางอ้อม ไม่มีเวลาเข้าร่วมประชุมเนื่องจากทั้งต้องใช้เวลาในการหาเลี้ยงชีพ จึงเห็นเป็นเรื่องไกลตัว มิใช่สิ่งที่สำคัญต่อตนเองเท่าไรนัก

   
 
   
   
Fulltext
PDF Document
หน้าปก
บรรณานุกรม
บทที่ 5
บทที่ 4
บทที่ 3
บทที่ 2
บทที่ 1
สารบัญ
กิตติกรรมประกาศ
บทคัดย่อ
หน้าอนุมัติ
ภาคผนวก