Element
  Data
 
หัวข้อ
ความพึงพอใจในการทำงานของครูในกลุ่มโรงเรียนพานทอง 1
ผู้วิจัย
วิไลวรรณ บุญศรี
สถาบัน/หน่วยงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สาขา
การบริหารการศึกษา
ที่ปรึกษา 
ผศ. ดร.เนาวรัตน์ วิไลชนม์
  ดร.สมหมาย สร้อยนาคพงษ์
  ดร.สายฝน เสกขุนทด
คำสำคัญ

ความพึงพอใจ , การทำงานของครู

ปี
2549
จำนวนหน้า
103 หน้า
ISBN
-
เลขเรียกหนังสือ (ดิวอี้)
Th 371.1 ว735ค
สถานที่จัดเก็บ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการทำงานของครูในกลุ่มโรงเรียนพานทอง 1 จำนวน 6 ด้าน คือ ด้านลักษณะงาน เงินเดือน ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ความก้าวหน้า และสวัสดิการ ตามทฤษฎีลักษณะงานของแฮคแมนและโอลแฮม ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการครูในกลุ่มโรงเรียนพานทอง 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 จำนวน 130 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 60 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจในการทำงานของครูในกลุ่มโรงเรียนพานทอง 1 โดยส่วนรวมครูมีความพึงพอใจในการทำงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าครูมีความพึงพอใจในการทำงานอยู่ในระดับมาก 4 ด้าน เรียงตามลำดับ คือ ด้านเพื่อนร่วมงาน ด้านความก้าวหน้า ด้านลักษณะงานและด้านผู้บังคับบัญชา และครูมีความพึงพอใจในการทำงานอยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้านเรียงตามลำดับ คือ ด้านสวัสดิการและด้านเงินเดือน

   
 
   
   
Fulltext
PDF Document
หน้าปก
บรรณานุกรม
บทที่ 5
บทที่ 4
บทที่ 3
บทที่ 2
บทที่ 1
สารบัญ
กิตติกรรมประกาศ
บทคัดย่อ
หน้าอนุมัติ
ภาคผนวก