Element
  Data
 
หัวข้อ
ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของชุมชนแบบมีส่วนร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ผู้วิจัย
บวร มูลสระคู
สถาบัน/หน่วยงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สาขา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่ปรึกษา 
ผศ.ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ
  ผศ.ดร.ผ่องศรี มาสขาว
  ผศ.ดร.พัชรา ทิพยมหิงษ์
คำสำคัญ

ขยะ , การมีส่วนร่วม , องค์การบริหารส่วนตำบล

ปี
2549
จำนวนหน้า
124 หน้า
ISBN
9748234681
เลขเรียกหนังสือ (ดิวอี้)
Th 363.728 บ235ย
สถานที่จัดเก็บ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาขยะมูลฝอยของชุมชน วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาขยะมูลฝอยชุมชน และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของชุมชนแบบมีส่วนร่วม กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดเก็บขยะขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 10 คน โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก 2) กลุ่มผู้นำชุมชน ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล อาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 45 คน ใช้วิธีการเก็บข้อมูลการสนทนากลุ่ม และ 3) กลุ่มประชาชนตำบลโป่งที่เป็นหัวหน้าครัวเรือนหรือผู้แทน จำนวน 180 ตัวอย่าง จัดเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีตอบแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ Paired t-test ผลการวิจัย พบว่า จำนวนถังขยะในชุมชนมีไม่เพียงพอ ประชาชนมีพฤติกรรมการกำจัดขยะไม่ถูกวิธี ไม่ทราบนโยบายด้านการกำจัดขยะของ อบต. ขาดความรู้เกี่ยวกับวิธีการกำจัดขยะ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดได้ร่วมกันวางแผนและดำเนินโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ และการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งผลการเปรียบเทียบน้ำหนักขยะก่อนและหลังการดำเนินโครงการ ปรากฏว่า ปริมาณขยะลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5

   
 
   
   
Fulltext
PDF Document
หน้าปก
บรรณานุกรม
บทที่ 5
บทที่ 4
บทที่ 3
บทที่ 2
บทที่ 1
สารบัญ
กิตติกรรมประกาศ
บทคัดย่อ
หน้าอนุมัติ
ภาคผนวก