Element
  Data
 
หัวข้อ
ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาเขตคุณภาพการศึกษาสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้วิจัย
กิ่งแก้ว เพ็ญสุริยะ
สถาบัน/หน่วยงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สาขา
การบริหารการศึกษา
ที่ปรึกษา 
ผศ.ดร.เนาวรัตน์ วิไลชนม์
  ดร.สมหมาย สร้อยนาคพงษ์
  ดร.สายฝน เสกขุนทด
คำสำคัญ

ทักษะการบริหาร , ผู้บริหารสถานศึกษา

ปี
2549
จำนวนหน้า
120 หน้า
ISBN
9748234541
เลขเรียกหนังสือ (ดิวอี้)
Th 371.201 ก632ท
สถานที่จัดเก็บ
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา เขตคุณภาพการศึกษาสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู จำนวน 3 ด้าน คือ ทักษะด้านเทคนิควิธี ทักษะด้านมนุษย์ และทักษะด้านความคิดรวบยอด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารและครู เขตคุณภาพการศึกษาสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้บริหาร จำนวน 49 คน ครู จำนวน 191 คน รวมทั้งสิ้น 240 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาเขตคุณภาพการศึกษาสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน 2. ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาเขตคุณภาพการศึกษาสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน 3. ทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาเขตคุณภาพการศึกษาสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามความคิดเห็นของครู ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน

   
 
   
   
Fulltext
PDF Document
หน้าปก
บรรณานุกรม
บทที่ 5
บทที่ 4
บทที่ 3
บทที่ 2
บทที่ 1
สารบัญ
กิตติกรรมประกาศ
บทคัดย่อ
หน้าอนุมัติ
ภาคผนวก