Element
  Data
 
หัวข้อ
ปัญหาการรักษาระเบียบวินัยนักเรียนโรงเรียนบ้านมาบไผ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1
ผู้วิจัย
รำเรียง อ่อนน่วม
สถาบัน/หน่วยงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สาขา
การบริหารการศึกษา
ที่ปรึกษา 
ผศ.ดร.เนาวรัตน์ วิไลชนม์
  ดร.สมหมาย สร้อยนาคพงษ์
  ดร.สายฝน เสกขุนทด
คำสำคัญ

ระเบียบวินัยนักเรียน ,โรงเรียนบ้านมาบไผ่

ปี
2549
จำนวนหน้า
91 หน้า
ISBN
9748234533
เลขเรียกหนังสือ (ดิวอี้)
Th 371.5 ร475ป
สถานที่จัดเก็บ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาปัญหาการรักษาระเบียบวินัยนักเรียนโรงเรียนบ้านมาบไผ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 ตามความคิดเห็นของครูและนักเรียน จำนวน 3 ด้าน คือ ด้านการแต่งกาย ด้านความประพฤติ และด้านการปฏิบัติตน ประชากร ได้แก่ ครูและนักเรียนในโรงเรียนบ้านมาบไผ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 จำนวน 163 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ได้แก่ คะแนนเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการรักษาระเบียบวินัยนักเรียนโรงเรียนบ้านมาบไผ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 ตามความคิดเห็นของครูและนักเรียน ในภาพรวม 3 ด้าน อยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับน้อย เรียงลำดับดังนี้ ด้านการแต่งกาย ด้านความประพฤติ และด้านการปฏิบัติตน

   
 
   
   
Fulltext
PDF Document
หน้าปก
บรรณานุกรม
บทที่ 5
บทที่ 4
บทที่ 3
บทที่ 2
บทที่ 1
สารบัญ
กิตติกรรมประกาศ
บทคัดย่อ
หน้าอนุมัติ
ภาคผนวก