Element
  Data
 
หัวข้อ
ความพึงพอใจของครูเกี่ยวกับการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กในจังหวัดชลบุรี
ผู้วิจัย
สัมฤทธิ์ ขจร
สถาบัน/หน่วยงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สาขา
การบริหารการศึกษา
ที่ปรึกษา 
ดร.สมหมาย สร้อยนาคพงษ์
  ดร.สุรัตน์ ไชยชมภู
  ผศ.ประทีป อนุเมธางกูร
คำสำคัญ

ความพึงพอใจของครู , การบริหารงาน , ผู้บริหารสถานศึกษา

ปี
2549
จำนวนหน้า
121 หน้า
ISBN
9748234525
เลขเรียกหนังสือ (ดิวอี้)
Th 371.201 ส616ค
สถานที่จัดเก็บ
บทคัดย่อ 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูเกี่ยวกับการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก ในจังหวัดชลบุรี จำแนกตามประสบการณ์ ในการดำรงตำแหน่งและระดับการศึกษา ประชากรได้แก่ ครูผู้สอนในจังหวัดชลบุรี จำนวน 338 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เกี่ยวกับการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กในจังหวัดชลบุรี สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ คะแนนเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของครูเกี่ยวกับการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กในจังหวัดชลบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยพึงพอใจสูงสุด คือ ด้านการควบคุมงาน รองลงมา คือ ด้านการจัดองค์การ และด้านการวางแผน ส่วนความพึงพอใจต่ำสุดคือ ด้านการจัดบุคลากรลงสู่งาน เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูเกี่ยวกับการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก ในจังหวัดชลบุรี จำแนกตามประสบการณ์ในการดำรงตำแหน่ง และระดับการศึกษา ของครู พบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้งในภาพรวมและรายด้าน เมื่อเปรียบเทียบระดับการศึกษาของครู พบว่า ในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

   
 
   
   
Fulltext
PDF Document
หน้าปก
บรรณานุกรม
บทที่ 5
บทที่ 4
บทที่ 3
บทที่ 2
บทที่ 1
สารบัญ
กิตติกรรมประกาศ
บทคัดย่อ
หน้าอนุมัติ
ภาคผนวก