Element
  Data
 
หัวข้อ
การสร้างแบบฝึกพัฒนาการอ่านคำควบกล้ำสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ผู้วิจัย
เพ็ญศรี สุขเทวี
สถาบัน/หน่วยงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สาขา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่ปรึกษา 
ดร.กุลวดี โรจน์กิจไพศาล
  ผศ.สมบูรณ์ ศุภจริยาวัตร
  ผศ.พรชัย รัตนธรรม
คำสำคัญ

แบบฝึกพัฒนาการอ่านคำควบกล้ำ , นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ปี
2548
จำนวนหน้า
159 หน้า
ISBN
974968477x
เลขเรียกหนังสือ (ดิวอี้)
Th 495.91842
สถานที่จัดเก็บ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างแบบฝึกพัฒนาการอ่านคำควบกล้ำสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ในการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำของนักเรียน ก่อนและหลังการใช้แบบฝึก กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแหลมใต้ (สุตสุนทร) จำนวน 30 คน โดยพัฒนาแบบฝึกการอ่านคำควบกล้ำ 3 ชุด คือ ชุดที่ 1 แบบฝึกการอ่านออกเสียง คำที่มีอักษรควบกล้ำ ว ชุดที่ 2 แบบฝึกการอ่านออกเสียงคำที่มีอักษรควบกล้ำ ล และชุดที่ 3 แบบฝึกการอ่านคำที่มีอักษรควบกล้ำ ร มีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 0.96, 0.99 และ 0.99 ตามลำดับ แล้วนำแบบฝึกทั้ง 3 ชุด ทำการฝึกให้กับนักเรียน แบบฝึกละ 10 ครั้งๆ ละ 30 นาที จากนั้นเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำของนักเรียนโดยสถิติ t-test (Dependent) และหาประสิทธิภาพของแบบฝึกตามเกณฑ์ 75/75 ผลการวิจัยได้พบว่า แบบฝึกพัฒนาการอ่านคำควบกล้ำสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 ชุดที่ 1 และ ชุดที่ 2 มีประสิทธิภาพที่ 93.33/93.33 ส่วนชุดที่ 3 มีประสิทธิภาพที่ 86.67/83.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 และจากผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอ่านออกเสียง คำควบกล้ำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทั้ง 3 ชุด พบว่า คะแนนก่อนและหลังการฝึกแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

   
 
   
   
Fulltext
PDF Document
หน้าปก
บรรณานุกรม
บทที่ 5
บทที่ 4
บทที่ 3
บทที่ 2
บทที่ 1
สารบัญ
กิตติกรรมประกาศ
บทคัดย่อ
หน้าอนุมัติ
ภาคผนวก