Element
  Data
 
หัวข้อ
การศึกษาความต้องการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นของผู้ต้องขังเรือนจำกลางชลบุรี
ผู้วิจัย
จ่าสิบเอกกูณฑ์ จีนประชาชา
สถาบัน/หน่วยงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สาขา
การบริหารการศึกษา
ที่ปรึกษา 
ดร.สุรัตน์ ไชยชมภู
  ดร.ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ
  ดร.สมหมาย สร้อยนาคพงษ์
คำสำคัญ

ความต้องการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น , ผู้ต้องขัง

ปี
2548
จำนวนหน้า
100 หน้า
ISBN
974934737
เลขเรียกหนังสือ (ดิวอี้)
Th 363.66 ก245ก
สถานที่จัดเก็บ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อเปรียบเทียบ ความต้องการฝึกอบรมวิชาชีพในหลักสูตรต่างๆ และข้อเสนอแนะความต้องการฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้นของผู้ต้องขังเรือนจำกลางชลบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นผู้ต้องขังเรือนจำกลางชลบุรี จำนวน 274 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ความต้องการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นของผู้ต้องขังเรือนจำกลางชลบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชาชีพ พบว่า ความต้องการฝึกอบรม วิชาชีพมากที่สุด คือ ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ช่างซ่อมเครื่องไฟฟ้าในบ้านอย่างง่าย ช่างเครื่องยนต์ดีเซล และช่างซ่อมเครื่องยนต์เบนซิน 2. เปรียบเทียบความต้องการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น จำแนกตาม อายุ และระดับการศึกษา แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 3. ข้อเสนอแนะความต้องการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นของผู้ต้องขัง เรือนจำกลางชลบุรี คือ ควรมีการปรับปรุงด้านหลักสูตรวิชาชีพและกระบวนการเรียนการสอน, ปรับปรุงด้านครูฝึกสอนวิชาชีพ, ปรับปรุงด้านเครื่องมืออุปกรณ์การฝึกและงบประมาณ, ปรับปรุงด้านสถานที่และโรงฝึกงาน และปรับปรุงด้านระยะเวลาการฝึกอบรม

   
 
   
   
Fulltext
PDF Document
หน้าปก
บรรณานุกรม
บทที่ 5
บทที่ 4
บทที่ 3
บทที่ 2
บทที่ 1
สารบัญ
กิตติกรรมประกาศ
บทคัดย่อ
หน้าอนุมัติ
ภาคผนวก