Element
  Data
 
หัวข้อ
การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้วิจัย
อุบล เพียรพิทักษ์
สถาบัน/หน่วยงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สาขา
การบริหารการศึกษา
ที่ปรึกษา 
ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
  ดร.สมหมาย สร้อยนาคพงษ์
  ผศ.ประทีป อนุเมธางกูร
คำสำคัญ

การบริหารสถานศึกษา , สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปี
2548
จำนวนหน้า
112 หน้า
ISBN
9749684583
เลขเรียกหนังสือ (ดิวอี้)
Th 372.1 อ241ก
สถานที่จัดเก็บ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน นำเสนอแนวทางการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดฉะเชิงเทรา เขต 1 กลุ่มประชากรในการวิจัยที่ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้บริหาร จำนวน 170 คน แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น การบริหารสถานศึกษา 4 งาน คือ บริหารวิชาการ บริหารงบประมาณ บริหาร งานบุคคล และบริหารทั่วไป เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดฉะเชิงเทรา เขต 1 ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = 3.72,  = .90) 2. ปัญหาการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดฉะเชิงเทรา เขต 1 ในภาพรวม อยู่ในระดับน้อย ( = 2.20,  = 1.01) 3. แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา ควรมีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน เพิ่มงบประมาณให้มากขึ้น และส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

   
 
   
   
Fulltext
PDF Document
หน้าปก
บรรณานุกรม
บทที่ 5
บทที่ 4
บทที่ 3
บทที่ 2
บทที่ 1
สารบัญ
กิตติกรรมประกาศ
บทคัดย่อ
หน้าอนุมัติ
ภาคผนวก