Element
  Data
 
หัวข้อ
บทบาทของตำรวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ที่มีต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 2
ผู้วิจัย
ร้อยตำรวจเอกศุภชัย พวงทอง
สถาบัน/หน่วยงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สาขา
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ที่ปรึกษา 
ดร.อำนวย ปาอ้าย
  ดร.ทิวัฒถ์ มณีโชติ
  พ.ต.ท.ศิริชัย ครูประเสริฐวัฒนา
คำสำคัญ

บทบาท , ตำรวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ , การแก้ไขปัญหายาเสพติด ตำรวจภูธรภาค 2

ปี
2547
จำนวนหน้า
115 หน้า
ISBN
9749684451
เลขเรียกหนังสือ (ดิวอี้)
Th 363.2 ศ246บ
สถานที่จัดเก็บ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทตามหน้าที่กับบทบาทตามที่คาดหวังในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของตำรวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ในเขตพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 2 จำแนกตามประเภทของสถานีตำรวจ จังหวัด ระดับการศึกษา ยศของตำรวจ ประสบการณ์ในการทำงาน และประสบการณ์ในการได้รับการอบรม กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ตำรวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์เขตพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 2 จำนวน 308 คน ทำการสุ่มแบบแบ่งชั้น จากประชากรจำนวน 1,221 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามประเภทมาตรประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น 0.99 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ สถิติทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธีของเชฟเฟ่ ผลการวิจัย พบว่า ตำรวจมีบทบาทตามหน้าที่และบทบาทตามที่คาดหวังในระดับมาก แต่มีบทบาทตามหน้าที่น้อยกว่าบทบาทตามที่คาดหวัง โดยเฉพาะด้านการป้องกันและด้านการบริการ จากการศึกษา พบว่า ประสบการณ์การอบรม มีผลต่อบทบาทตามหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ในขณะที่ ประเภทของสถานีตำรวจ มีผลต่อบทบาทตามที่คาดหวัง ความคาดหวังในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจจังหวัดตราดและตำรวจจังหวัดสระแก้วสูงกว่าตำรวจจังหวัดอื่น ตำรวจที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษามีความคาดหวังสูงกว่าตำรวจที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า งานวิจัยยังชี้ให้เห็นว่าปัญหาที่พบในการปฏิบัติหน้าที่เกิดจากการขาดงบประมาณ บุคลากร อุปกรณ์ และยานพาหนะ

   
 
   
   
Fulltext
PDF Document
หน้าปก
บรรณานุกรม
บทที่ 5
บทที่ 4
บทที่ 3
บทที่ 2
บทที่ 1
สารบัญ
กิตติกรรมประกาศ
บทคัดย่อ
หน้าอนุมัติ
ภาคผนวก