Element
  Data
 
หัวข้อ
การพัฒนาตนเองของครูแกนนำสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร
ผู้วิจัย
คมกริช สง่าสมสุวรรณ
สถาบัน/หน่วยงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สาขา
การบริหารการศึกษา
ที่ปรึกษา 
ผศ.ดร.เนาวรัตน์ วิไลชนม์
  รศ.บังอร อนุเมธางกูร
  ดร.สมหมาย สร้อยนาคพงษ์
คำสำคัญ

การพัฒนาตนเอง , ครูแกนนำสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปี
2547
จำนวนหน้า
96 หน้า
ISBN
9749684257
เลขเรียกหนังสือ (ดิวอี้)
Th 371.1 ค161ก
สถานที่จัดเก็บ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการพัฒนาตนเองของครูแกนนำสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร เปรียบเทียบการพัฒนาตนเองของครูแกนนำสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 ด้าน คือ ด้านคุณสมบัติส่วนบุคคล ด้านศักยภาพ ในการจัดการเรียนการสอน และด้านการพัฒนาเพื่อนครู ทั้งนี้ได้จำแนกตามสำนักงานเขต และประสบการณ์ในการสอน และเสนอแนวทางการพัฒนาตนเองของครูแกนนำสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูแกนนำสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงาน เขตมีนบุรี 13 โรงเรียน จำนวน 40 คน สังกัดสำนักงานเขตหนองจอก 37 โรงเรียน จำนวน 115 คน รวม 50 โรงเรียน จำนวน 155 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น แบบสอบถามมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย () และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน () วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ การพัฒนาตนเองของครูแกนนำสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร ภาพรวม 3 ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลำดับดังนี้ ด้านคุณสมบัติส่วนบุคคล ด้านศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน และด้านการพัฒนาเพื่อนครู การเปรียบเทียบการพัฒนาตนเองของครูแกนนำสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรุงเทพ มหานคร จำแนกตามสำนักเขตในภาพรวม 3 ด้าน และเป็นรายด้านไม่แตกต่างกัน

   
 
   
   
Fulltext
PDF Document
หน้าปก
บรรณานุกรม
บทที่ 5
บทที่ 4
บทที่ 3
บทที่ 2
บทที่ 1
สารบัญ
กิตติกรรมประกาศ
บทคัดย่อ
หน้าอนุมัติ
ภาคผนวก