Element
  Data
 
หัวข้อ

ผู้วิจัย

สถาบัน/หน่วยงาน
สาขา
ที่ปรึกษา 
คำสำคัญ

ปี
จำนวนหน้า
ISBN
เลขเรียกหนังสือ (ดิวอี้)
สถานที่จัดเก็บ
บทคัดย่อ 

   
 
   
   
Fulltext
PDF Document
หน้าปก
หน้าอนุมัติ
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
บทที่ 1
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก