Element
  Data
 
หัวข้อ
การศึกษาการพัฒนาการบริหารการศึกษาเมืองพัทยา
ผู้วิจัย
สุรินทร์ จิตต์คงไทย
สถาบัน/หน่วยงาน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สาขา
การบริหารการศึกษา
ที่ปรึกษา 
ดร.สมหมาย สร้อยนาคพงษ์
  ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
  ผศ.ดร.เนาวรัตน์ วิไลชนม์
คำสำคัญ

การพัฒนาการบริหารการศึกษา , เมืองพัทยา

ปี
2547
จำนวนหน้า
105 หน้า
ISBN
9749684052
เลขเรียกหนังสือ (ดิวอี้)
Th 371.2 ส241ก
สถานที่จัดเก็บ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่แสวงหาความรู้ โดยพิจารณาปรากฏการณ์สังคมเมืองพัทยาตามความเป็นจริงในทุกด้าน มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการพัฒนาการบริหารการศึกษาเมืองพัทยา 4 ด้าน คือ นโยบายการศึกษา การบริหารการศึกษา การบริหารงานบุคคล และการบริหารงบประมาณในการจัดการศึกษา วิธีรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งเมืองพัทยา แผนพัฒนาเมืองพัทยา วารสาร เอกสารทางราชการ บันทึกการประชุม กฎ ระเบียบ คำสั่ง ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเมืองพัทยา ตั้งแต่ พ.ศ. 2521 - 2549 ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาการบริหารการศึกษาเมืองพัทยามีนโยบายการศึกษา โดยคณะกรรมการบริหารเมืองพัทยา กำหนดนโยบายการจัดการศึกษาเมืองพัทยาในสาขาพัฒนาสังคม ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเมืองพัทยา แผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี การบริหารการศึกษา สำนักการศึกษาเมืองพัทยาควบคุมและบริหารงานโรงเรียน 10 แห่ง แบ่งงานบริหารออก 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารการศึกษา ฝ่ายพัฒนาการศึกษาและฝ่ายบริหารงานทั่วไป จัดการศึกษา 3 ระดับ คือ ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น การบริหารงานบุคคลตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน นายกเมืองพัทยาบังคับบัญชาข้าราชการเมืองพัทยาโดยตรง ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา การบริหารงบประมาณ คณะกรรมการบริหารเมืองพัทยาจัดสรรงบประมาณให้กับการจัดการศึกษาอย่างเต็มที่ทุกระดับ เมืองพัทยากำหนดนโยบายการจัดการศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพประชากรให้มีการศึกษาในขั้นพื้นฐาน 12 ปี เพื่อวางพื้นฐานให้ประชากรเมืองพัทยาเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย สามารถนำความรู้มาประกอบอาชีพในเมืองพัทยา แต่ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมาอยู่ในระดับปานกลาง จำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นทุกปี จำนวนนักเรียนซ้ำชั้นอยู่ในเกณฑ์สูง จำนวน ห้องเรียนเรียนเพิ่มขึ้นทั้ง 3 ระดับ แต่ละโรงเรียนรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษามีปริมาณเพิ่มมาก จำนวนครู อาจารย์ ไม่เพียงพอ ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาเมืองพัทยา ด้านการบริหารงบประมาณ เมืองพัทยาจัดงบประมาณ เพื่อพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเมืองพัทยาได้อย่างเต็มที่

   
 
   
   
Fulltext
PDF Document
หน้าปก
หน้าอนุมัติ
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
บทที่ 1
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก